Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


འབྲས་གཟུགས་བཅུ་གཅིག་

From Tibetan Buddhist Encyclopedia
(Redirected from 'bras gzugs bcu gcig)
Jump to navigation Jump to search
40bb160fa.jpg

འབྲས་གཟུགས་བཅུ་གཅིག (Wyl. 'bras gzugs bcu gcig) Pron.: dré zuk chuchik

  • དབང་པོ་ལྔ། དོན་ལྔ། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་ (མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་ལས་ཆོས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་པའི་གཟུགས་གསུངས།)

Source

RigpaWiki:འབྲས་གཟུགས་བཅུ་གཅིག་