Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


འཆབ་པ་

From Tibetan Buddhist Encyclopedia
(Redirected from 'chab pa)
Jump to navigation Jump to search

འཆབ་པ (Wyl. 'chab pa) n. Pron.: chabpa

བཅབས་པ།  འཆབ་པ།  བཅབ་པ།  འཆོབས།  ༼ཐ་དད་པ་༽
past pres. fut. imp. v.t.

Further Information

Source

RigpaWiki:འཆབ་པ་