Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


ཡིད་དབང་

From Tibetan Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
202345 n.jpg

ཡིད་དབང་། (Wyl. yid dbang) Pron.: yiwang

  • རང་གི་བདག་འབྲས་ཡིད་ཀྱི་ཤེས་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པའི་རྣམ་ཤེས།

Source

RigpaWiki:ཡིད་དབང་