Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


Aśūnya

From Tibetan Buddhist Encyclopedia
(Redirected from 非 空)
Jump to navigation Jump to search
Naga11rjuna-s.jpg

Aśūnya; (非 空) non-empty; not vain or useless.