Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


1༎ལུས་སྦྱིན་མཁའ་འགྲོའི་གད་རྒྱངས་བཞུགས་སོ༎“The Laughter of the Dakini,” The Offering of the Body

From Tibetan Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
27ui261 n.jpg
ལུས་སྦྱིན་མཁའ་འགྲོའི་གད་རྒྱངས་བཞུགས་སོ༎ “The Laughter of the Dakini,” The Offering of the Body INTRODUCTION (not chanted)

༄༅། ཧྦྱི་ཧོ་ཛ་ར་ཊཀྦྱི་དེ་པ་ཧོ། མཁའ་འགྲོའི་དགོངས་སོད་དངོས་གྲོྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལ། སྒྱུ་ལུས་ཚོགས་ཀྦྱི་འཁོར་ལོ་བསོར་པ་ལ། ཐོག་མར་གཉན་གནས་ཕྦྱིན་ལ་ས་འདུལ་བ། འཁོར་འདས་མཉམ་ཉྦྱིད་རོགས་པའྦྱི་རྣལ་འབོར་གྦྱིས། ཡེ་ཤེས་རོལ་པའྦྱི་གླུ་ལེན་བོ་འཁྲབ་ཅྦྱིང་། ཐབས་ཤེས་དབེར་མེད་ཊར་སྦྱིལ་ས་དང་བཅས།

I prostrate to the vidyādhara and dakini. In order to practice the siddhis and mental conduct of the dakinis, The wheel of the feast of the illusory body is turned. Begin by going to a fearful place and taming the land. The yogi who realizes the equality of samsara and nirvana

བདག་མེད་ངང་ནས་ཤུགས་འབྱུང་ཚིག་འདྦྱི་བརོད།

Sings the song and dances the dance of playful

Hri ho dza ra dak ki dé pa ho

Together with the sounds of the drum and

primordial wisdom.

Khan drö gong chö ngö drub drub pa la

bell—the inseparability of method and

Gyu lu tshok kyi khor lo kor pa la

wisdom

Tok mar nyen né chin né sa dul wa Khor dé nyam nyi tok pé nel jor gyi

[The yogi] chants the following words which spontaneously emerge from the state of

Yé shé rol pé lu len dro trab ching

selflessness:

Tap shé yer mé dar sil dra dang ché Dak mé ngang né shuk jung tsik di jö


THE PRACTICE

བོ་བརྡུང་བ་ནྦྱི།

[Dro-dung-ba ni ~ Performing the Dance] (Kangling [[[thighbone trumpet]]], and then with drum [[[damaru]]] and bell [sulnyen], daru pheb and 2 sets of 3 beats)

འདྦྱི་ན་ལྷ་དང་འདེ་ཞེས་སྣང་བ་ཡང་། ཡུམ་ཆེན་བ་གའྦྱི་ཀོང་ནས་གཞན་མ་གེས༼བགྦྱིས༽། གཞྦྱི་རྩལ་འགག་མེད་རང་སྣང་གར་བསྒྱུར་བའྦྱི། གཉྦྱིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ངང་དུ་ཡ་ལ་ལ། གཉྦྱིས་འཛིན་འདེ་རོད་མགོ་ལ་བོ་ཞྦྱིག་བརྡུང་། བདག་འཛིན་འགོང་པའི་ཕུང་པོ་ཤྦྱིགས་སེ་ཤྦྱིག བདག་མེད་གཉྲུག་མའྦྱི་གླུ་དབངས་དབྦྱིངས་སུ་འཐེན། བདེན་མེད་སྒྱུ་མའྦྱི་བོ་གར་མཁའ་ལ་འཁྲབ། Di na lha tang dré zhé nang wa yang Yum chen ba gé long né zhen ma gyé Zhi tsel gak mé rang nang gar gyur wé

Even though so-called gods and demons appear here, They were never separated from the vastness of the Great Mother’s bhaga. The unceasing dynamic energy of the base which transforms into the dance of natural appearance Disappears into the state of non-dual primordial wisdom. Dancing upon the heads of these wild demons of dualistic-grasping, I break to bits the aggregates of the ghost of self-grasping. A song of authentic selflessness is expelled into space (dbyings), [and] A dance of illusion, Ilacking any true existence, is performed in the sky.

Nyi mé yé shé ngang du ya la la Nyi dzin drégo la dro zhik dung Dak dzin gongphung po shik sé shik Dak mé nyuk mé lu yang ying su ten Den mé gyu mé dro gar ka la trab


Through a lion-roar of emptiness this yogi

རྣལ་འབོར་སོང་ཉྦྱིད་ཁ་ལྔའྦྱི་ངར་སད་འདྦྱིས།

Shatters the skulls of male and female fox-

རྒྱལ་འགོང་ཝ་སེས་ཕོ་མའི་ཀད་འགེམས་ཤྦྱིང་།

spirits and gyel and gong demons. Through this great dance of the play of

བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའྦྱི་བོ་ཆེན་གྦྱིས།

primordial wisdom and great bliss.

ང་བདག་གཟུང་འཛིན་ཉོན་མོངས་རྡུལ་དུ་རོག

I smash to dust afflictions and dualistic selfgrasping.


ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱཱུུྃྃཿ ཕཊཱུྃཿཕཊཱུྃཿཕཊཱུྃཿ


HŪNG HŪNG HŪNG PHAT PHAT PHAT


Nel jor tong nyi ka ngé ngar ké di Gyal gong wa kyé pho mö lé gem shingchen yé shé rol pé dro chen gyi Nga dak zung dzin nyon mong dul du lok HUNG HUNG HUNG PHAT PHAT PHAT

བོ་བརྡུང་སབས་སུ་འགྲོོ་བ་ནྦྱི།

Chab su dro ~ Going for Refuge (no instruments)

གཞྦྱི་མ་བཅོས་སོང་ཆེན་ས་ཏྦྱིག་ཡུམ། མ་ཡུམ་ཆེན་ཀོང་ལ་སབས་སུ་མཆྦྱི།

མ་གཉན་སའྦྱི་ལྷ་འདེ་རྦྱིགས་དྲུག་འགྲོོ། མ་ཁོད་ཀྦྱིས་ཐུགས་རེས་བཟུང་དུ་གསོལ། ཕཊཱུྃཿ

O Mother Satrik, you are the uncontrived base, the great emptiness. In the vast space of the Great Mother I go for refuge. O Mother, please regard with compassion all gods and demons of this wild place, [as well as]

Zhi ma chö tong chen Sa trik Yum Ma yum chen long la kyap su chi

My mothers, the sentient beings of the six migrations.

Ma nyen sé lhan dré rik druk dro Ma kyé kyi tuk jé zung du sol PHAT

PHAT


སབས་སུ་འགྲོོ་ཞྦྱིང་སེམས་བསེད་པ་ནྦྱི། Developing the Mind of Enlightenment [[[Bodhicitta]]]

རང་འཁྲྲུལ་པ་མ་ཤེས་གཉྦྱིས་འཛིན་གྦྱིས།

Through innate delusion, unknowing, and dualistic grasping,

གཞན་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་གནོད་བེད་འདེ།

These demons have caused harm to all other

དབྦྱིངས་ཀ་དག་ངང་དུ་གྲོོལ་གྱུར་ཅྦྱིག ཕཊཱུྃཿ

Now, having realized the aim of the mind of

sentient beings.

ད་བང་ཆུབ་སེམས་ཀྦྱི་དོན་རོགས་ནས།

Rang trul pa ma shé nyi dzin gyi

enlightenment, May [these beings] be liberated in to the state of the primordially pure space.

Zhen sem jen yong la nö ché dré

PHAT

Da jang chup sem gyi don tok né Ying ka dak ngang du drol gyur chik PHAT


སེམས་མཆོག་བསེད་ཅྦྱིང་གསོལ་བ་གདབ། Sem chog gye ching sol wa dab ~ Prayer to the Khandro

ཨེ་མ་ཧོ། བོན་སྡུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། རོགས་སྡུ་ཤེས་རབ་ཕར་ཕྦྱིན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ཡུམ་ཆེན་ཀེ་མ་འོད་མཚོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། མཁའ་འགྲོོ་བསལ་པ་བཟང་མོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། མཁའ་འགྲོོ་ཐུགས་རེ་ཀུན་གྲོོལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། མཁའ་འགྲོོ་འོད་ལྡན་ཉྦྱི་འབར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།

How marvelous! I pray to the bönku, Kuntu Zangmo. I pray to the dzogku, Sherab Parchin. I pray to the Great Mother Kyema Ötso. I pray to the dākinī Kalpa Zangmo. I pray to the dākinī Thugje Kundrol. I pray to the dākinī Öden Nyibar. I pray to the dākinī Sidpé Gyalmo. I pray to the white peaceful dākinī.

མཁའ་འགྲོོ་སྦྱིད་པའྦྱི་རྒྱལ་མོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ཞྦྱི་བའྦྱི་མཁའ་འགྲོོ་དཀར་མོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། E MA HO! Bön ku Kuntu Zangmo la sol wa deb Dzok ku Sherab Parchin la sol wa deb Yum chen Chema Ötso la sol wa deb Khandro Kalpa Zangmo la sol wa deb Khandro Thukjé Kundrol la sol wa deb Khandro Öden Nyibar la sol wa deb Khandro Sidpé Gyalmo la sol wa deb Zhi wé khan dro kar mo la sol wa deb


རྒྱས་པའྦྱི་མཁའ་འགྲོོ་ལྗང་མོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། དབང་གྦྱི་མཁའ་(4)འགྲོོ་དམར་མོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། དག་པའི་མཁའ་འགྲོོ་སོན་མོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། འཇྦྱིགས་བེད་སོ་མ་སེ་བཞྦྱི་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། དྦྱིན་ཆེན་རྩ་བའྦྱི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།

I pray to the green increasing dākinī. I pray to the red powerful dākinī. I pray to the blue wrathful dākinī. I pray to the four classes of terrifying gatekeeper goddesses. I pray to my kind root master.

Gyékhan dro jang mo la sol wa deb Wang gi khan dro mar mo la sol wa deb Drakkhan dro ngon mo la sol wa deb Jig ché go ma dé zhi la sol wa deb Drin chen tsa wé la ma la sol wa deb


མ་ཚོགས་ཐུགས་རེ་དགོངས་པའྦྱི་རྩལ་ཕྱུང་ལ། མ་ཐུལ་གཉན་སའྦྱི་ལྷ་འདེ་དབང་དུ་བསྡུས། མ་རུང་གཉན་སའྦྱི་ལྷ་འདེ་ཟྦྱིལ་གྦྱིས་གནོན། མ་རོགས་ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་དབྦྱིངས་སུ་དོངས། མ་གཅྦྱིག་མཁའ་དབྦྱིངས་ཚོམ་བུ་གཅྦྱིག་འདེས་ནས། མ་ལུས་རོགས་པའྦྱི་སངས་རྒྱས་ས་ཐོབ་ཤོག ཕཊ༔ Ma tsok tuk jé gongtsel chung la Ma tul nyen sé lhan dré wang du du

May the pouring out of the dynamic energy of the compassionate mind of these hosts of mothers Control the gods and demons of these untamed wild places, Suppress the gods and demons of these unsuitable wild places, Guide all the unrealized sentient beings of the three worlds into the basic space. Having mixed in one heap with the one mother, the expanse of basic space, May all beings achieve perfect Buddhahood! PHAT

Ma rung nyen sé lhan dré zil gyi non Ma tok kham sum sem jen ying su drong Ma chik ka ying tsom bu chik dré né Ma lu dzok pé sang gyé sa tob shok [repeat this line] PHAT


གསོལ་བ་བཏབ་ནས་ལུས་ཚོགས་ལ་རྣམ་ཤེས་སྤར་ཏེ་གཟུགས་ཕུང་བསལ། Having Supplicated, Offering the Body, Consciousness Rises Up, and the Aggregages of the Body are Liberated

ལུས་བདག་འཛིན་བོར་བའྦྱི་སེ་མེད་སེམས། རྩ་དབུ་མའྦྱི་ལམ་ནས་མཁའ་ལ་བཏོན། ཕཊ༔ ཉོན་མོངས་ཀྦྱི་བདུད་བཅོམས་སལ་བཟང་མ། སྡུ་རྒྱན་དྲུག་ཁྲ་ལེར་གར་གྦྱིས་བཞེངས། ཕཊ༔

My unborn mind casts aside this body and self-grasping, [And is] expelled into the sky through the path of the central channel. PHAT I arise as Kalzang Ma, destroyer of the maras of the afflictions,

Lu dak dzin bor wé gyé mé sem Tsa ü mé lam né kha lé ton PHAT

Dancing and with by body adorned by six multicolored ornaments. PHAT

Nyon mong gyi du chom Kalzang Ma Ku gyen drug tra lé gar gyi zheng PHAT


དཀར་འགེད་བེད་ན། White Feast

གཡས་གྲོྦྱི་གུག་གྦྱིས་ཕུང་པོ་བདུད་པོ་བསལ། བདུད་སེམས་བེད་མགོ་བཅད་ཐོད་པ་བེག སོང་གསུམ་གྦྱི་ཁ་ལ་ཟངས་སུ་བཙུག གཟུགས་ཕུང་པོ་སྣོད་དུ་ལྦྱིང་གྦྱིས་བཞག ཐུགས་གསང་བའྦྱི་མཛོད་ནས་འཕོས་པ་ཡྦྱི། ཨ་ཐུང་གྦྱི་མེ་ཡྦྱིས་གཟུགས་ཕུང་བཞུས། ལུས་ཕུང་ཁམས་བདུད་རྩྦྱིར་ནར་གྦྱིས་ཞུ། ཨ་ཧཾ་ལས་བདུད་རྩྦྱིའྦྱི་ཞུན་ཐྦྱིགས་ཀྦྱིས། རོ་བརྒྱ་ལྡན་བདུད་རྩྦྱིས་གནམ་སར་ཁེངས། ཕཊ༔

With the curved knife in my right hand, I liberate the maras of my aggregates. I cut off the head of my mara of pride. The severed skull Is planted on a tripod of the threethousandfold universe. The physical aggregates of my abandoned body are placed into the vessel. From the treasure of my secret mind emanates a short A, Whose fire melts the form aggregate [in the vessel]. The bodies aggregates melt down into nectar. Through the dripping of the refined nectar from A and HAM,

Yé dri gug gi pung po du po drel

Düd nyem ché go ché tö pa drek [[[damaru]], This nectar possessing one hundred flavors bell]

fills the earth and sky. PHAT

Tong sum gyi kha la zang su tsuk Zug pung po nö du ling gyi zhak Tuk sang wé dzö né trö pa yi A tung gi mé yi zug pung zhu Lu pung kham düd tsir nar gyi zhu A HAMdüd tsi zhun tik kyi Ro gya den düd tsi nam sar kheng [repeat line] PHAT 9

སབས་དཀོན་མཆོག་མགྲོོན་ལ་མཆོད་པ་འབུལ། བཀའ་བསན་སྲུང་ཚོགས་ཀྦྱིས་དགེས་པར་བཞེས། བགེགས་འབྱུང་པོ་སེ་བརྒྱད་ངོམས་པར་རོལ། མ་རྦྱིགས་དྲུག་འགྲོོ་རྣམས་ཚིམས་པར་སོད། ཕཊ༔ ལྷ་མཆོད་མགྲོོན་མཉེས་ནས་ཚོགས་གཉྦྱིས་རོགས། བོན་བསན་སོང་དགེས་ནས་ལས་བཅོལ་སྒྲུབ། གདོན་ཕོ་མའི་གདུག་སེམས་གནོད་འགལ་ཞྦྱི། མ་རྦྱིགས་དྲུག་འདོད་ཚིམ་ལན་ཆགས་ཁེར།

To the source of refuge, the three precious jewels, I make this offering. To the hosts of protectors of scripture and teachings, accept [this offering] and be pleased. To the eight classes of obstructing beings and elementals, enjoy [this offering] and be satisfied. To our mothers, beings of the six migrations, enjoy this offering and be sated. Through pleasing the gods and guests of this offering the two accumulations are

ཕཊ༔ཕཊ༔ཕཊ༔

perfected. Having delighted the protectors of the

Kyab kön chok drön la chö pa bul

teachings of Bön, may they accomplish

Ka ten sung tsok gyi gyé par zhé

what I have requested.

Gek jung po dé gyé ngom par rol

May all harm and adversity caused by

Ma rik drug dro nam tsim par chö PHAT

malevolent male and female demons be

Lha chö dron nye né tsok nyi dzok

pacified,

Bön ten kyong gyé né lé chol drub

[And] through satisfying the desires of our

Don po mö dug sem no gal zhi

mothers of the six migrations, may all

Ma rik drug död tsim len chag kher PHAT PHAT PHAT

karmic debts be taken away.

PHAT PHAT PHAT


དམར་འགེད་བེད་ན། གཡས་གྲོྦྱི་གུག་གྦྱིས་ཕུང་པའི་བདུད་པོ་བསལ།

Red Feast

བདུད་སེམས་བེད་མགོ་བཅད་གཡང་གཞྦྱིའྦྱི་སེང་། སོང་གསུམ་གྦྱི་ཁ་ལ་ཤ་ཁྲག་སྤྤུངས། བ་རོད་པོ་རོ་ཐོག་ལྷག་པ་བཞྦྱིན། ཁོད་གཉན་སའྦྱི་ལྷ་འདེ་འདྦྱིར་འདུས་ལ། ཤ་འདོད་རྣམས་ཤ་ལ་ཁམ་ཁམ་ཟོ། ཁྲག་འདོད་རྣམས་ཁྲག་ལ་ལྦྱིབ་ལྦྱིབ་འཐུང་། རུས་འདོད་རྣམས་རུས་འཆོ་ལྷ་རྐང་འཇྦྱིབ། ནང་ཁྲོལ་དང་རྒྱྒྱུ་མ་ཁྱུར་ཁྱུར་རོལ། ཚེ་ས་ཕྦྱིའྦྱི་ལན་ཆགས་ཁེར་གྱུར་ཅྦྱིག འདེ་གདུག་ཅན་གདུག་སེམས་ཞྦྱི་གྱུར་ཅྦྱིག ཕཊ༔ཕཊ༔ཕཊ༔ Yé dri gug gi pung pö du po drel Du nyem ché go ché yang zhi teng Tong sum gyi kha la sha trak pung Ja gö po ro tog lhak pa zhin Kyo nyen sé lhan dré dir du la Sha dö nam sha la kham kham zo Trak dö nam trak la chib chib tung Ru dö nam ru cho lha kang jib Nang trol dang gyu ma khyur khyur rol Tsé nga chyi len chak kher gyur chik Dré dug chen dug sem zhi gyur chik [repeat line] PHAT PHAT PHAT

With the curved knife in my right hand, I liberate the maras of my aggregates. I cut off the head of my mara of pride. On top of [the mara’s] skin, Flesh and blood are heaped on a tripod of the three-thousandfold universe. Like vultures perched on the remains of a corpse, You, gods and demons of this frightful place, gather here. May those who desire flesh, chomp it! May those who desire blood, gulp it! May those who desire bones, gnaw the bones and suck the marrow! Rip out the organs and entrails and enjoy them! May my karmic debts of previous and future lifetimes be taken away. May the malevolence of these malevolent demons be pacified. PHAT PHAT PHAT


བོན་སྦྱིན་ནྦྱི། The Gift of Dharma

གནས་གསང་ཆེན་ཞྦྱིང་འཁོད་ལྷ་འདེ་རྣམས།

Gods and demons who dwell in the great

དུས་རག་ཏུ་གཞན་ལ་གནོད་སེམས་སྤང་།

secret places, Abandon forever the mind of harming others!

ཡུལ་གཡུང་དྲུང་གནས་བཞྦྱིར་སབས་སུ་གསོལ།

Take refuge in the object of the four

མ་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་སྦྱིང་རེ་བསེད། ཕཊ༔

Yungdrung.

sang chen zhing khö lhan dré nam Du tag tu zhen la nö sem pang

Generate compassion for all sentient beings, our mothers.

PHAT

Yul Yung drung né zhir kyab su sol Ma sem jen yong la nying jé kyé PHAT

སབས་སྦྱིན་ནྦྱི། The Gift of Protection

སེམས་དན་བསམ་མཁན་པའི་གཞྦྱི་རྩ་ཆོད། དོན་དངོས་པོ་མ་གྲོྲུབ་ས་ལེ་བ། འདྦྱི་ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཡང་དག་ཡྦྱིན། ད་རང་ངོ་ཤེས་ནས་གྲོོལ་བར་ཤོག ཕཊ༔ Sem dren sem khen pö zhi tsa chö Don ngö po ma drub sa lé wa Di Kun Zang gong pa yang dak yin Da rang ngo shé né drol war shok PHAT

Cut the root of the thinker of thoughts and recollections. Make vividly clear that no objective entities can be established. This is the correct intention of Kun[tu] Zang[po]. Now, recognizing your own nature, may you be liberated! PHAT


རེས་སུ་བསོ་སོན་ནྦྱི།

Prayer and Dedication

བདག་གྦྱི་ཟག་མེད་ཚོགས་ཆེན་འདྦྱི་བཀེས་པའྦྱི། དགེ་ཚོགས་གཉན་སའྦྱི་ལྷ་འདེ་ཡོངས་ལ་བསོ། ཀུན་ཀང་ཚོགས་གཉྦྱིས་གཏེར་ལ་ལོངས་སོད་ནས། འགྲོོ་ཀུན་ཕམ་གཅྦྱིག་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག ཕཊ༔ Dak gi zagtsok chen di gyé

I give this great accumulation free of the defilement of [[[grasping]] as] “mine,” I dedicate this host of virture to all gods and demons of the wild places, After everyone has enjoyed the treasure of the two accumulations, May all sentient beings quickly achieve Buddhahood at the same time.

tsok nyen sé lhan dré yong la ngo Kun gyang tsok nyi ter la long chö né

PHAT

Dro kun cham chik sang gyé nyur tob shok PHAT


The Tibetan text is an edition prepared by Geshe Chaphur and Loppon Trinley Nyima. This translation is by Kurt Keutzer and Geshe Chaphur. We gratefully acknowledge the translation of Alejandro Chaoul found on pages 65 -70 of his book Chod in the BoTradition, Snow-Lion Publications, 2009. We have also reviewed a translation by the Ligmincha Translation Committee, with no publication date. The Ligmincha edition acknowledged some debt to a prior translation by John Myrdhin Reynolds, but we havnoseen his translation. A French translation by Philippe Cornu may be found on pages 91-99 in Pratiques Yungdrung Bön published by Editions Shenten Dargye Ling. This French version was not examined carefully. Finally, a privately circulated French translation by Jean-Luc Achard arrived too late to be carefully compared. Notes on translation: As this text has undergone numerous translations, a few controversial points of translation will be noted below: 1) ཡང་ཟབ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཆེན་ལས་ yang zab nam mkhamdzod las Despite the fact that some translations of this text and the facsimile Tibetan edition in Chöd Practice in the Bön Tradition seem to indicate that this is from the Yang Zab Nam Mkha’ Mzod, this text is actually not to be found in that volume of Shardza’s works in any of the three editions of Shardza’s works available to us.

2) ཧྦྱི་ཧོ་ཛི་ར་ཊཀྦྱི་དེ་པ་ཧོ། hri ho dzi ra dakki de pa ho

Dan Martin’s Zhang Zhung dictionary has vidyādhara for hri ho dzi ra. Dagkar Namgyal Nyima’s dictionary has “prostration” for de pa ho on page 227. His definition also points to a parallel homage in the gnas chan ‘grel of the Ma Gyu: rig ‘dzin mkha’ ‘gro ma rnams la de pa ho which may also be translated as: I prostrate to the vidyādhara and dākinī. (p. 508-10). 3) གཉྦྱིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ངང་དུ་ཡ་ལ་ལ།་ gnyis med ye shes ngang du ya la la Geshe Chaphur explains ya la la as meaning “disappeared.” In prior versions this line seems to be consistently undertranslated as simply an exclamation of sounds “ya la la” or doubly-translated as “disappeared” followed by the sounds “ya la la.”


Source


[[1]]