Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


A Prayer of Aspiration for the Copper-Coloured Mountain of Glory by Chokgyur Dechen Lingpa

From Tibetan Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to searchA four-line prayer to be reborn on the Copper-Coloured Mountain of Glory, or Zangdok Palri, in the company of Guru Padmasambhava and his retinue.


༄༅། །ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་སྨོན་ལམ་བཞུགས་སོ།།

A Prayer of Aspiration for the Copper-Coloured Mountain of Glory

by Chokgyur Dechen Lingpa

གདོད་མའི་གཤིས་དང་དབྱེར་མེད་པདྨ་འབྱུང་། །

dömé shi dang yermé pema jung

Padmākara, you are inseparable from the primordial nature.

རང་སྣང་དག་པའི་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ཞིང་། །

rangnang dakpé zangdok palri shying

The realm of the Copper-Coloured Mountain of Glory is the purity of our own perception.

སྣང་རིག་དབྱེར་མེད་མ་བཅོས་གཉུག་མའི་ངང་། །

nang rik yermé machö nyukmé ngang

May we be born in this primordial pure realm,

གདོད་ནས་རྣམ་དག་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

döné namdak shying du kyewar shok

The unfabricated, natural state that is the indivisibility of appearance and awareness!

མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་སོ།།

Written by Chokgyur Lingpa
Source

https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/chokgyur-dechen-lingpa/zangdokpalri-monlam