Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


A Prayer to Shower Down the Rain of Wisdom

From Tibetan Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
45622.jpg༄༅། གསོལ་འདེབས་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

A Prayer to Shower Down the Rain of Wisdom

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö


ལྔ་བརྒྱའི་གཙུག་རྒྱན་པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ།

ngabgyé tsukgyen penchen bimala

Great paṇḍita Vimalamitra, crown jewel of five hundred scholars,

འཇའ་ལུས་འཕོ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བརྙེས་ཤིང་།

jalü pochen dorjé ku nyé shing

Who attained rainbow body of great transference

འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཅན་བླ་མ་ལ།

chimé yeshe kuchen lama la

To the guru who obtained the deathless wisdom body,

གསོལ་བ་སྙིང་ནས་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས།

solwa nying né deb so jingyi lob

I pray from the core of my heart: inspire me with your blessings!


བསྐྱེད་རྫོགས་ལམ་གྱི་དེ་ཉིད་མཐར་སོན་ཞིང་།

kyedzok lam gyi denyi tar sön shying

The one who perfected the essence of the path of the generation and perfection stages,

རྣལ་འབྱོར་གྲུབ་པའི་ཁྱུ་མཆོག་ངེས་དོན་གྱི།

naljor drubpé khyuchok ngedön gyi

Lord of accomplished yogins

བསྟན་པའི་སྲོག་ཤིང་མེ་ལོང་རྡོ་རྗེ་ལ།

tenpé sokshing melong dorjé la

To the vital pillar of the teachings of definitive meaning, Melong Dorje,

གསོལ་བ་སྙིང་ནས་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས།

solwa nying né deb so jingyi lob

I pray from the core of my heart: inspire me with your blessings!


སྙིགས་དུས་གྲུབ་པ་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར།

nyikdü drubpa yong kyi khorlö gyur

Sovereign of all the siddhas of this degenerate age,

འོད་གསལ་སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་ཉིན་མོར་བྱེད།

ösal nyingpö tenpa nyinmor jé

Sun of the teachings of the essence of clear light,

འགྲན་ཟླ་ཀུན་བྲལ་རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ།

drenda kündral jetsün chö kyi jé

The noble Lord of Dharma entirely without equal

ཀུ་མཱ་རཱ་ཛའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།

kuma radzé shyab la solwa deb

Kumārarāja, at your feet I pray!


རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་གཅིག་བསྡུས་ཤིང་།

gyal kün khyentsé yeshe chikdü shing

Single embodiment of the wisdom and compassion of all the buddhas,

ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་ཀློང་ཆེན་པ།

yongdzok tenpé ngadak longchenpa

Sovereign of all the teachings, Longchenpa

བྱང་ཕྱོགས་ཐུབ་དབང་གཉིས་པ་ཀུན་མཁྱེན་རྗེར།

jangchok tubwang nyipa künkhyen jer

To the omniscient master, a second lord of sages for the north,

སྙིང་ནས་གསོལ་འདེབས་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས།

nying né soldeb dak gyü jingyi lob

I pray from the core of my heart: transform my mind with your blessings!


འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག

jampal yang ngö tsangpa lhé metok

Intentional manifestation of Divine Flower of Brahmā, who was Mañjuśrī in person,1

བསམ་བཞིན་བྱོན་པ་མཁས་དང་གྲུབ་པའི་རྗེ།

samshyin jönpa khé dang drubpé jé

Lord of siddhas and paṇḍitas,

རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་པདྨ་དབང་ཆེན་ལ།

rangjung dorjé pema wangchen la

Rangjung Dorje Pema Wangchen —2

སྙིང་ནས་གསོལ་འདེབས་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས།

nying né soldeb dak gyü jingyi lob

To you I pray from the core of my heart: transform my mind with your blessings!


དམ་པ་རྣམས་ལ་གུས་པས་གསོལ་བཏབ་མཐུས།

dampa nam la güpé soltab tü

Through the power of praying reverently to all these holy beings,

རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཁོང་ནས་འཆར་བ་དང་།

tokpé yeshe khong né charwa dang

May the wisdom of realization arise from within my mind,

ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་མཁྱེན་པའི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས།

ji ta jinyé khyenpé tsal chen dzok

May the wisdom of the nature and extent of all things be perfected,

འགྲོ་བའི་དོན་ཀུན་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག

drowé dön kün bemé lhündrub shok

And may the welfare of all beings be effortlessly and spontaneously accomplished!


ཅེས་པའང་མདོ་ཆེན་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཚེ་དབང་གྲགས་པའི་གསུང་བསྐུལ་ངོར་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པའོ།། །།

Jamyang Chökyi Lodrö wrote this prayer at the request of Dochen Choktrul Rinpoche Tsewang Drakpa.


| Translated by Abraham Ta-Quan, 2020.

Tsangpa Lhayi Metok is an alternative name for Trisong Detsen. ↑ i.e., Jigme LingpaSource[1]