Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


A Very Brief Prayer for Clearing Obstacles from the Path (Barché Lamsel)

From Tibetan Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search


༄༅།བར་ཆད་ལམ་སེལ་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ།


A Very Brief Prayer for Clearing Obstacles from the Path (Barché Lamsel)=

by Do Khyentsé Yeshé Dorjé


ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ༔ ཆོས་སྐུ་སྣང་མཐའ་ལོངས་སྐུ་སྤྱན་རས་གཟིགས།

om ah hung, chöku nangta longku chenrezik

Oṃ āḥ hūṃ! Dharmakāya Amitābha, saṃbhogakāya Avalokiteśvara,

སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དྲག་པོ་རྩལ།

tulku pema jungné drakpo tsal

Nirmāṇakāya Padmasambhava—the wrathful Drakpo Tsal,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེའི་ཤུགས་ཕྱུང་ལ།

solwa deb so tukjé shuk chung la

We pray to you; with the force of your compassion

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ།

chi nang sangwé barché ying su sol

Dissolve all obstacles, outer, inner and secret, into space!

དུས་ངན་སྙིགས་མའི་འགྲོ་བ་སྡུག་བསྔལ་ཚེ།

ngen nyikmé drowa dukngal tsé

When beings suffer in this decadent dark age,

ཁྱེད་ལས་རེ་ས་མེད་དོ་སྙིང་ཁོང་ནས།

khyé lé resa mé do nying khong

We have no other hope but you! From the depth of our hearts

མོས་གུས་གདུང་བས་ལྷང་ལྷང་གསོལ་བ་འདེབས།

mögü dungwé lhang lhang solwa deb

With fervent devotion and longing, urgently we pray:

འགལ་རྐྱེན་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་བཟློག

galkyen chi nang sangwé barché dok

Avert bad circumstances, outer, inner and secret obstacles,

ཚེ་བསོད་སྤེལ་ལ་རླུང་རྟ་དར་རྒྱས་ཤོག

tsé sö pel la lungta dargyé shok

Let our lifespan and merit increase, and our lungta strengthen and grow!


ཅེས་པའང་གཏེར་མིང་འཛིན་པ་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེས་སོ།

By the one who holds the name of tertön—Jalü Dorjé.


Source

N

[[1]]