Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


Abhidharma Lineage Praise

From Tibetan Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Yu96830 n.jpg༄༅།དམ་ཆོས་མངོན་པའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ལ་བསྟོད་པ་བློ་གྲོས་ཀྱི་པདྨོ་རྒྱས་པར་བྱེད་པའི་ཉི་མ་ཞེས་བྱ་བ།

The Sun that Causes the Lotus of Intelligence to Bloom

In Praise of the Lineage of Gurus for the Noble Abhidharma

by Rongtön Sheja Kunrig


བླ་མ་དང་ལྷག་པའི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

lama dang lhakpé lha la chaktsal lo

Homage to the guru and supreme deity.


ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལས་གཡོ་བ་མེད་ཀྱང་སྟེ།

chö kyi ku lé yowa mé kyang

Although you do not move from the dharmakāya,

སྣ་ཚོགས་ཞིང་དུ་སྤྲུལ་པའི་སྐུར་སྟོན་ཅིང་།

natsok shying du trulpé kur tön ching

You display nirmāṇakāya forms in manifold realms,

ཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་རབ་འཕྲོས་པས།

trinlé özer chok chur rab tröpé

And through emitting the light rays of activity in all directions,

འགྲོ་བའི་དོན་བྱེད་ཐུབ་དབང་ཞབས་ལ་འདུད།

drowé dönjé tubwang shyab la

Accomplish the welfare of beings—to the Lord of Sages, I bow.


ཡང་དག་སྣང་བས་མ་རིག་མུན་སེལ་བ།

yangdak nangwé marik mün selwa

An authentic light to dispel the darkness of ignorance

རྒྱལ་བས་གསུངས་པ་དམ་ཆོས་མངོན་པའི་མདོ།

gyalwé sungpa damchö ngönpé do

Was the Abhidharma teaching given by the victorious one,

མཆོག་ཏུ་གསལ་མཛད་ཐོགས་མེད་དབྱིག་གཉེན་སོགས།

chok tu sal dzé tokmé yiknyen sok

Excellently illuminated by Asaṅga, Vasubandhu and the rest—

ཆོས་མངོན་སྨྲ་བའི་ཉི་མ་དེ་ལ་འདུད།

chö ngön mawé nyima dé la

To these suns of Abhidharma discourse, I bow.


འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་མཁྱེན་རབ་འཛིན་བྱེད་པ།

jampal yang kyi khyen rab dzin jépa

The holders of the wisdom of Mañjuśrīghoṣa—

རྒྱལ་པོའི་སྲས་དང་སློབ་དཔོན་གང་བ་སྤེལ།

gyalpö sé dang lobpön gangwa pel

Jinaputra1 and Ācārya Pūrṇavardhana2

གནད་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་མཛད་པའི་མཁྱེན་རབ་ཅན།

né kyi drönmé dzepé khyen rabchen

And the one with the wisdom to create the Torch of Crucial Points,3

གཞན་ཡང་ཆོས་མངོན་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ་འདུད།

shyenyang chö ngön mawa nam la

To these exponents of Abhidharma, I bow.


གངས་རིའི་ཁྲོད་འདིར་ཆོས་མངོན་རྒྱས་མཛད་པ།

gangri trö dir chö ngön gyé dzepa

Those who spread the Abhidharma in this land of snowy peaks,

ཆོས་ཀྱི་བརྩོན་འགྲུས་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས་དང་།

chö kyi tsöndrü yeshe jungné dang

Chökyi Tsöndrü,4 Yeshe Jungne,5

བྲང་ཏི་དར་མ་སྙིང་པོ་ལ་སོགས་པ།

drang ti darma nyingpo la sokpa

Drangti Darma Nyingpo and the rest—

སྨྲ་བའི་སེང་གེ་མཁས་པའི་ཚོགས་ལ་འདུད།

mawé sengé khepé tsok la

To these learned lions of speech, I bow.


འཁོར་བ་བསྐྱེད་མཛད་ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་སྟེ།

khorwa kyé dzé nyönmong duk sum té

The three poisons are afflictions that create saṃsāra,

རྩ་བ་མ་རིག་ཡོངས་སུ་སྤོང་མཛད་པ།

tsawa marik yongsu pong dzepa

And ignorance, their root, is to be entirely eliminated.

ཤེས་རབ་བསླབ་པ་རྒྱུད་ལ་དབང་བ་སྟེ།

sherab labpa gyü la wangwa té

With mastery of the wisdom training in our minds,

ཉོན་མོངས་དགྲ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག

nyönmong dra lé nampar gyal gyur chik

May we conquer the enemy of the afflictions.


ཆོས་མངོན་སྨྲ་བ་གུས་པས་རབ་བསྟོད་པའི།

chö ngön mawa güpé rab töpé

Through the virtue of devotedly praising these exponents of Abhidharma,

དགེ་ཚོགས་གང་གིས་མ་རིག་མུན་བསལ་སྟེ།

tsok gang gi marik mün sal té

May the darkness of ignorance be dispelled,

བློ་གྲོས་སྣང་བ་ཀུན་ནས་རྒྱས་གྱུར་པ།

lodrö nangwa künné gyé gyurpa

As the light of intelligence extends far and wide,

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་གྱུར་ཅིག

tamché khyenpé gopang tob gyur chik

And may we attain the level of omniscience!


ཅེས་དམ་ཆོས་མངོན་པའི་བརྒྱུད་པ་ལ་བསྟོད་པ་འདི་རོང་སྟོན་ཆེན་པོས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲར་སྦྱར་བའོ།།

The great Rongtön composed this praise of the lineage of noble Abhidharma at glorious Nālendra.


| Translated by Adam Pearcey, 2020.


Source: shes bya kun rig. "mngon pa'i bla brgyud la bstod pa blo gros kyi pad+mo rgyas par byed pa'i nyi ma." In gsung 'bum/ shes bya kun rig. TBRC W1PD83960. 1: 296 - 297. khren tu'u: si khron dpe skrun tshogs pa/ si khron mi rigs dpe skrun khang, 2008.


↑ Author of Abhidharmasamuccayabhāṣya.

↑ Author of Abhidharmakośaṭīkālakṣanānusāriṇī.

↑ i.e., Dignāga who composed the Torch of Crucial Points (Abhidharmavṛttimarmadīpa) a commentary on Vasubandhu’s Abhidharmakośa.

↑ i.e., Rok Chökyi Tsöndrü.

↑ i.e., Gowo Yeshe Jungne.


Source

[[1]]