Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


Amitābha Sleeping Practice

From Tibetan Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
028 n.jpg༄༅།འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ཉལ་བསྒོམ་མདོར་བསྡུས་བཞུགས།

Brief Amitābha Sleeping Practice

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö


སངས་རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་སྐྱབས་སེམས་ལན་གསུམ།

Take refuge and generate bodhicitta by reciting ‘Sangye chötsok… etc.’ three times:

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ།

sangye chö dang tsok kyi chok nam la

In the Buddha, the Dharma and the Supreme Assembly

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི

changchub bardu dak ni kyab su chi

I take refuge until I attain enlightenment.

བདག་གི་སྦྱིན་སོགས་བགྱིས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས།

dak gi jin sok gyipé sönam kyi

Through the merit of practising generosity and so on,

འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག

dro la pen chir sangye drubpar shok

May I attain buddhahood for the benefit of all beings.

མ་ལུས་སེམས་ཅན་སོགས་ཤྭ་ལོ་ཀ་གཅིག་གི་མཐར།

Then recite the single verse beginning ‘Malü semchen...’:

མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མགོན་གྱུར་ཅིང༌།

malü semchen kun gyi gön gyur ching

You are the protectors of all beings, every single one.

བདུད་སྡེ་དཔུང་བཅས་མི་བཟད་འཇོམས་མཛད་ལྷ།

dé pung ché mizé jomdzé lha

You are the deities who remorselessly destroy the māras and their forces.

དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཇི་བཞིན་མཁྱེན་གྱུར་པའི།

ngönam malü jishyin khyen gyurpé

You who know all things just as they are, in their true nature,

བཅོམ་ལྡན་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ།

chomden khor ché né dir shek su sol

Enlightened ones, with your retinues, come now to this place!

ཨོཾ་ཨ་མི་ཏ་བྷ་ཧྲཱིཿས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ པདྨ་ཀ་མ་ལཱ་ཡ་སྟྭཾ།

om amitabha hrih sapariwara é hyé hi benza samadza | pema kama laya tom

Oṃ amitābha hrīḥ saparivāra ehy ehi vajra samājaḥ | padma kamālaya stvam ||

གྱིས་གདན་ཕུལ་བར་མོས།

Thus offer a seat.

ཇི་སྙེད་སུ་དག་སོགས་ཡན་ལག་བདུན་པ་བྱ།

Then perform the seven branches with ‘Jinyé su dak...etc.’:

1. Prostration

ཇི་སྙེད་སུ་དག་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ན།

jinyé su dak chok chü jikten na

To all the buddhas, the lions of the human race,

དུས་གསུམ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེང་གེ་ཀུན།

dü sum shekpa mi yi sengé kün

In all directions of the universe, through past and present and future:

བདག་གིས་མ་ལུས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ།

dak gi malü dedak tamché la

To every single one of you, I bow in homage;

ལུས་དང་ངག་ཡིད་དང་བས་ཕྱག་བགྱིའོ།

lü dang ngak yi dangwé chak gyi o

Devotion fills my body, speech and mind.


བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་སྟོབས་དག་གིས།

zangpo chöpé mönlam tob dak gi

Through the power of this prayer, aspiring to Good Action,

རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ།

gyalwa tamché yi kyi ngönsum du

All the victorious ones appear, vivid here before my mind

ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་ལུས་རབ་བཏུད་པ་ཡིས།

shying gi dul nyé lü rab tüpa yi

And I multiply my body as many times as atoms in the universe,

རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

gyalwa kün la rabtu chaktsal lo

Each one bowing in prostration to all the buddhas.

2. Offering

རྡུལ་གཅིག་སྟེང་ན་རྡུལ་སྙེད་སངས་རྒྱས་རྣམས།

dul chik teng na dul nyé sangye nam

In every atom preside as many buddhas as there are atoms,

སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་དག

sangye sé kyi ü na shyukpa dak

And around them, all their bodhisattva heirs:

དེ་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམས་མ་ལུས་པ།

detar chö kyi ying nam malüpa

And so I imagine them filling

ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བ་དག་གིས་གང་བར་མོས།

tamché gyalwa dak gi gangwar mö

Completely the entire space of reality.


དེ་དག་བསྔགས་པ་མི་ཟད་རྒྱ་མཚོ་རྣམས།

dedak ngakpa mizé gyatso nam

Saluting them with an endless ocean of praise,

དབྱངས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲ་ཀུན་གྱིས།

yang kyi yenlak gyatsö dra kün gyi

With the sounds of an ocean of different melodies

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་བརྗོད་ཅིང་།

gyalwa kün gyi yönten rab jö ching

I sing of the buddhasnoble qualities,

བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བསྟོད།

dewar shekpa tamché dak gi tö

And praise all those who have gone to perfect bliss.


མེ་ཏོག་དམ་པ་ཕྲེང་བ་དམ་པ་དང་།

metok dampa trengwa dampa dang

To every buddha, I make offerings:

སིལ་སྙན་རྣམས་དང་བྱུག་པ་གདུགས་མཆོག་དང་།

silnyen nam dang jukpa duk chok dang

Of the loveliest flowers, of beautiful garlands,

མར་མེ་མཆོག་དང་བདུག་སྤོས་དམ་པ་ཡིས།

marmé chok dang dukpö dampa yi

Of music and perfumed ointments, the best of parasols,

རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱི།

gyalwa dedak la ni chöpar gyi

The brightest lamps and finest incense.


ན་བཟའ་དམ་པ་རྣམས་དང་དྲི་མཆོག་དང་།

naza dampa nam dang dri chok dang

To every buddha, I make offerings:

ཕྱེ་མ་ཕུར་མ་རི་རབ་མཉམ་པ་དང་།

chema purma rirab nyampa dang

Exquisite garments and the most fragrant scents,

བཀོད་པ་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་མཆོག་ཀུན་གྱིས།

köpa khyepar pakpé chok kün gyi

Powdered incense, heaped as high as Mount Meru,

རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱི།

gyalwa dedak la ni chöpar gyi

Arranged in perfect symmetry.


མཆོད་པ་གང་རྣམས་བླ་མེད་རྒྱ་ཆེ་བ།

chöpa gang nam lamé gya chewa

Then the vast and unsurpassable offerings

དེ་དག་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མོས།

dedak gyalwa tamché la yang

Inspired by my devotion to all the buddhas, and

བཟང་པོ་སྤྱོད་ལ་དད་པའི་སྟོབས་དག་གིས།

zangpo chö la depé tob dak gi

Moved by the power of my faith in Good Actions

རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པར་བགྱི།

gyalwa kün la chaktsal chöpar gyi

I prostrate and offer to all you victorious ones.

3. Confession

འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དབང་གིས་ནི།

döchak shyedang timuk wang gi ni

Whatever negative acts I have committed,

ལུས་དང་ངག་དང་དེ་བཞིན་ཡིད་ཀྱིས་ཀྱང་།

lü dang ngak dang deshyin yi kyi kyang

While driven by desire, hatred and ignorance,

སྡིག་པ་བདག་གིས་བགྱིས་པ་ཅི་མཆིས་པ།

dikpa dak gi gyipa chi chipa

With my body, my speech and also with my mind,

དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་སོ་སོར་བཤགས།

dedak tamché dak gi sosor shak

Before you, I confess and purify each and every one.

4. Rejoicing

ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་སངས་རྒྱས་སྲས།

chok chü gyalwa kün dang sangye

With a heart full of delight, I rejoice at all the merits

རང་རྒྱལ་རྣམས་དང་སློབ་དང་མི་སློབ་དང་།

ranggyal nam dang lob dang mi lob dang

Of buddhas and bodhisattvas,

འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་བསོད་ནམས་གང་ལ་ཡང་།

drowa kün gyi sönam gangla yang

Pratyekabuddhas, those in training and the arhats beyond training,

དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་ཡི་རང་།

dedak kün gyi jesu dak yi rang

And every living being, throughout the entire universe.

5. Imploring the Buddhas to Turn the Wheel of Dharma

གང་རྣམས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་སྒྲོན་མ་རྣམས།

gang nam chok chü jikten drönma nam

You who are like beacons of light shining through the worlds,

བྱང་ཆུབ་རིམ་པར་སངས་རྒྱས་མ་ཆགས་བརྙེས།

changchub rimpar sangye machak nyé

Who passed through the stages of enlightenment, to attain buddhahood, freedom from all attachment,

མགོན་པོ་དེ་དག་བདག་གིས་ཐམས་ཅད་ལ།

gönpo dedak dak gi tamché la

I exhort you: all of you protectors,

འཁོར་ལོ་བླ་ན་མེད་པར་བསྐོར་བར་བསྐུལ།

khorlo lanamepar korwar kul

Turn the unsurpassable wheel of Dharma.

6. Requesting the Buddhas not to Enter Nirvāṇa

མྱ་ངན་འདའ་སྟོན་གང་བཞེད་དེ་དག་ལ།

nya ngen da tön gang shyé dedak la

Joining my palms together, I pray

འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་ཞིང་བདེ་བའི་ཕྱིར།

drowa kün la pen shying dewé chir

To you who intend to pass into nirvāṇa,

བསྐལ་པ་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་བཞུགས་པར་ཡང་།

kalpa shying gi dul nyé shyukpar yang

Remain, for aeons as many as the atoms in this world,

བདག་གིས་ཐལ་མོ་རབ་སྦྱར་གསོལ་བར་བགྱི།

dak gi talmo rab jar solwar gyi

And bring well-being and happiness to all living beings.

7. Dedication

ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང་།

chaktsalwa dang chö ching shakpa dang

What little virtue I have gathered through my homage,

རྗེས་སུ་ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི།

jesu yi rang kul shying solwa yi

Through offering, confession, and rejoicing,

དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ།

gewa chungzé dak gi chi sakpa

Through exhortation and prayer—all of it

ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བསྔོའོ།

tamché dak gi changchub chir ngo’o

I dedicate to the enlightenment of all beings!

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། སྐྱབས་སུ་མཆིའོ།

chomdendé deshyin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangye öpakmé la chaktsal lo kyab su chi o

Bhagavān, tathāgata, arhat, complete and perfect buddha, Amitābha, to you I pay homage! In you I take refuge!

མཚན་ལན་གསུམ་བརྗོད།

Recite his name like this three times.

མོས་གུས་དྲག་ཏུ་བསྐྱེད་ལ།

Then generate fervent devotion and continue with:

མདུན་གྱི་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི༔

dün gyi nangwa tayé kyi

The Buddha Amitābha, 'Limitless Light' is before me.

ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿ་ལས་གཉིས་པ་བྱུང་༔

tukké hrih lé nyipa jung

From the syllable Hrīḥ at his heart a second syllable emerges,

ཤངས་བུག་གཡས་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི༔

shang buk yé né rangnyi kyi

Passes through his right nostril and enters my left nostril,

སྣ་བུག་གཡོན་ཞུགས་སྙིང་གའི་དབུས༔

nabuk yön shyuk nyinggé ü

From where it descends to the centre of my heart.

འོད་ཟེར་སྣང་བ་རབ་འཕྲོས་པས༔

özer nangwa rab tröpé

It radiates light and rays of light,

སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་བཅས་པ་སྦྱངས༔

dikdrib bakchak chepa jang

Which purify my misdeeds, obscurations and habitual patterns.

རླུང་ཕྱིར་སོང་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ༔

lung chir song dang lhenchik tu

Then, together with my exhalation of breath,

སྣ་བུག་གཡས་ནས་བཅོམ་ལྡན་གྱི༔

nabuk yé né chomden gyi

It passes through my right nostril to enter

ཤངས་བུག་གཡོན་ཞུགས་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ༔

shang buk yön shyuk hrih la tim

The conqueror's left nostril and dissolve back into the Hrīḥ.

རྒྱལ་བའི་ཐུགས་དང་རང་གི་སེམས༔

gyalwé tuk dang rang gi sem

My own mind and the victorious one's wisdom mind

དབྱེར་མེད་བློ་འདས་ངང་དུ་བཞག༔

yermé lodé ngang du shyak

Merge indivisibly and I rest in a state beyond the ordinary mind.

ཅེས་བརྗོད་ཅིང་མོས་ལ་དབུགས་ཀྱི་འགྲོ་འོང་དང་བསྟུན་པའི་དམིགས་པ་ཡང་ཡང་བསྒོམ་པའི་མཐར་ཐུགས་ཡིད་བསྲེ་ཞིང་། ཉལ་བའི་དུས་སུ་ དེའི་ངང་ལ་གཉིད་ལོག་པའམ། ཐུན་ལས་ལྡང་ན་འོད་དཔག་མེད་རང་ལ་བསྟིམ་པའམ། མི་དམིགས་པར་བཞག་ལ། སྨོན་ལམ་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་བྱའོ།

Recite this, practising the visualization again and again in coordination with your breathing, and merging your mind with the wisdom mind at the end. When sleeping, you can fall asleep in this state. Alternatively, it is fine if, when rising from the session, Amitābha dissolves into you, or you remain in the non-referential state, and then you recite prayers of aspiration, as elaborately or briefly as you prefer.


ཞེས་ནུབ་བླ་མ་ཀུན་བཟང་ཆོས་འཕེལ་ནས་གསུང་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པའོ།དགེའོ།བཀྲ་ཤིས།

Thus, Chökyi Lodrö wrote this in response to a request from Nub Lama Kunzang Chöpel. May there be virtue and auspiciousness.


| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2020.


Source: Jam dbyangs chos kyi blo gros. "'od dpag med kyi nyal bsgom mdor bsdus/" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 7: 531


Source


[[1]]