Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


Blessing the Vajra and Bell

From Tibetan Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Blessing the Vajra and Bell according to the tradition of Dodrupchen Monastery


རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དམ་ཚིག་གི་རྟེན་ཅིག་ཤོས་རྡོར་དྲིལ་བཅང་དགོས་པས་བྱིན་རླབས་ནི།

One of the samayas of vajrayāna is to keep a vajra and bell. Therefore, perform the blessing. While saying

ཨོཾ་མ་ཧཱ་བཛྲ་ཧཱུྃ།་

om maha benza hung oṃ mahā vajra hūṃ

ཞེས་ལག་གཡས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀར་གསོར།

With your right hand hold the vajra at your heart. While saying

ཨོཾ་བཛྲ་གྷཎྜེ་ཨ།

om benza ghandé a oṃ vajra ghaṇṭa āḥ

ཞེས་ལག་གཡོན་གྱིས་དྲིལ་བུ་འཁྲོལ་ཞིང་དཀུར་བརྟེན།

Ring the bell with your left hand, and then place it on your thigh. Then say

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཨ་ནུ་རཱ་ག་ན་བཛྲ་སྭ་བྷ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོཉཧཿ

om sarva tathagata maha anuragana benza sobhava atmako hang oṃ sarva-tathāgata mahānuraga vajra-svabhāvātmako ’ham

ཐུགས་ཀར་འཁུད་རྒྱ་བྱ།

And perform the embracing mudrā at the level of your heart.


སྐྱབས་ཡུལ་གསལ་གདབ་ནི།

Visualizing the Field of Refuge

ནང་སྒྲུབ་རིག་འཛིན་འདུས་པ་ལ།

For Vidyādhara Assembly.1


རང་གི་སྙིང་གའི་ཧཱུྃ གི་འོད་ཟེར་གྱིས་རང་བཞིན་གྱི་གནས་ནས་བླ་མ་དང་ གཉིས་སུ་མེད་པ་རིགས་འདུས་མ་ཧཱ་གུ་རུའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ རྣམས་ལ་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་སྐྱབས་ཡུལ་མ་ཚང་བ་མེད་པས་བསྐོར་བ་ ཐམས་ཅད་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མ་ཛཿ


rang gi nyinggé hung gi özer gyi rangshyin gyi né né lama dang nyisumepa rik maha gurü kyilkhor gyi lhatsok nam la chok chu dü shyi kyabyul matsangwa mepé korwa tamché dün gyi namkhar benza samadza

From hūṃ in my heart, rays of light stream out and invoke from their natural state all the deities of the mandala of Mahāgurus of the Vidyādhara Assembly—indivisible from my guru— surrounded by all the sources of refuge of the ten directions and four times, before me in the sky. Vajra samajaḥ.


ཞེས་གཞུང་གང་ཡིན་ཀྱི་སྐྱབས་འགྲོ་ལ་འཇུག


Then continue with the refuge of whichever text you are using.

1 Tib. Rigdzin Düpa.

2 - Blessing the Vajra and Bell


ཐུགས་སྒྲུབ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པ་ལ།


For the Heart Practice of the Awesome Ones’ Assembly.2


རང་གི་སྙིང་གའི་ཧཱུྃ གི་འོད་ཟེར་གྱིས་རང་བཞིན་གྱི་གནས་ནས་བླ་མ་དང་ གཉིས་སུ་མེད་པ་དཔལ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཀློང་དགུའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ ཚོགས་རྣམས་ལ་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་སྐྱབས་ཡུལ་མ་ཚང་བ་མེད་པས་ བསྐོར་བ་ཐམས་ཅད་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མ་ཛཿ


rang gi nyinggé hung gi özer gyi rangshyin gyi né né lama dang nyisumepa palchenpo yeshe long gü kyilkhor gyi lhatsok nam la chok chu dü shyi kyabyul matsangwa mepé korwa tamché dün gyi namkhar benza samadza


From hūṃ in my heart, rays of light stream out and invoke from their natural state all the deities of the mandala of the Awesome Ones’ nine expanses of wisdom—indivisible from my guru— surrounded by all sources of refuge of the ten directions and four times, before me in the sky. Vajra samajaḥ.


2 Tib. Palchen Düpa.


ཡུམ་ཀ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོ་ལ།


For the Female Practice of the Queen of Great Bliss.


རང་གི་སྙིང་གའི་ཧཱུྃ གི་འོད་ཟེར་གྱིས་རང་བཞིན་གྱི་གནས་ནས་བླ་མ་དང་ གཉིས་སུ་མེད་པ་རྒྱལ་ཡུམ་རྡོ རྗེ་བཙུན་མོའི དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ རྣམས་ལ་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་སྐྱབས་ཡུལ་མ་ཚང་བ་མེད་པས་བསྐོར་བ་ ཐམས་ཅད་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མ་ཛཿ


rang gi nyinggé hung gi özer gyi rangshyin gyi né né lama dang nyisumepa gyalyum dorjé tsünmö kyilkhor gyi lhatsok nam la chok chu dü shyi kyabyul matsangwa mepé korwa tamché dün gyi namkhar benza samadza


From hūṃ in my heart, rays of light stream out and invoke from their natural state all the deities of the mandala of the Vajra Queen, the mother of the victorious ones—indivisible from my guru—surrounded by all sources of refuge of the ten directions and four times, before me in the sky. Vajra samajaḥ.


4 - Blessing the Vajra and Bell


གསང་སྒྲུབ་ཐུགས་ཆེན་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་ལ།


For the Secret Practice of the Great Compassionate One: The Natural Liberation of Suffering.3


རང་གི་སྙིང་གའི་ཧཱུྃ གི་འོད་ཟེར་གྱིས་རང་བཞིན་གྱི་གནས་ནས་བླ་མ་དང་ གཉིས་སུ་མེད་པ་འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ ཚོགས་རྣམས་ལ་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་སྐྱབས་ཡུལ་མ་ཚང་བ་མེད་པས་ བསྐོར་བ་ཐམས་ཅད་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མ་ཛཿ


rang gi nyinggé hung gi özer gyi rangshyin gyi né né lama dang nyisumepa pakchok tukjé chenpö kyilkhor gyi lhatsok nam la chok chu dü shyi kyabyul matsangwa mepé korwa tamché dün gyi namkhar benza samadza


From hūṃ in my heart, rays of light stream out and invoke from their natural state all the deities of the mandala of the noble and supreme Great Compassionate One—indivisible from my guru— surrounded by all sources of refuge of the ten directions and four times, before me in the sky. Vajra samajaḥ.

3 Tib. Dukngal Rangdrol.


སྐྱབས་སེམས་སོགས་ཀྱི་མཐར་ཚོགས་ཞིང་བསྡུ་བ་ནི།

At the end of the refuge, bodhicitta and so on, dissolve the field of merit.


ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོ།

dza hung bam ho jaḥ hūṃ baṃ hoḥ


ཚོགས་ཞིང་རྣམས་རང་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར།


tsokshying nam rang la timpar gyur The field of refuge dissolves into me.


Translated by Han Kop, 2016. Edited for the Longchen Nyingtik Project,