Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


Blessing the activity vase with Ucchuṣma according to the tradition of Dodrupchen Monastery

From Tibetan Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

༄༅།ལས་བུམ་དམེ་བརྩེགས་བསྒྲུབ་པ་ནི།


Blessing the activity vase with Ucchuṣma according to the tradition of Dodrupchen Monastery


ལས་བུམ་དུ་ཁྲོ་རྒྱལ་དམེ་བ་བརྩེགས་པ་སྐད་ཅིག་གིས་གསལ་བའི་ཐུགས་ ཀའི་འོད་ཟེར་འཕྲོ་འདུས་དོན་གཉིས་མཛད།


lé bum du trogyal mewa tsekpa kechik gi salwé tukké özer trodü dön nyi dzé


Instantly, Ucchuṣma clearly appears inside the activity vase. From his heart light radiates and gathers back, which accomplishes the two benefits.


སྐུའི་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་དག་བྱེད་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་པས་བུམ་པ་གང་བར་ གྱུར།


kü cha tamché né dak jé dütsi gyün babpé bumpa gangwar gyur


From the whole surface of his body comes a stream of amṛta, which purifies and fills the vase.


ཨོཾ་ཨུཤྩི་ཊ་ཡ་ཏོར་ཡ་ཏོར་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཨུ་ཊ་མི་ཊ་ཡ་ཏོར་ཡ་ཏོར་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། མོན་ཊ་ཀྲོ་ཏ་ཡ་ཏོར་ཡ་ཏོར་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཨ་ཀོ་ཀྲོ་ཏ་ཡ་ཏོར་ཡ་ཏོར་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཨ་བྷུ་ཀྲོ་ཏ་ཡ་ཏོར་ཡ་ཏོར་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཨུ་ཊ་ཤ་ཏ་ཡ་ཏོར་ཡ་ཏོར་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཨེ་ལིང་ཨེ་ཊ་ཡ་ཏོར་ཡ་ཏོར་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ལ་མོན་ཊ་ཡ་ཏོར་ཡ་ཏོར་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཨས་ནི་པིས་ནི་ཊ་ཡ་ཏོར་ཡ་ཏོར་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་བྷུར་ཀུར་མ་ཧཱ་པྲ་ཎ་ཡེ་བྷུར་ ཙི་བྷུར་ཀུ་བི་མ་ལེ་ཨུ་ཙུཥྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྂ་ཕཊ་ཏོར་ཡ་ཏོར་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།


om u tsi taya torya torya soha | u ta mi taya torya torya soha | mön ta krotaya torya torya soha | a ko krotaya torya torya soha | a bhu krotaya torya torya soha | u ta shataya torya torya soha | e ling etaya torya torya soha | la mön taya torya torya soha | e ni pi ni taya torya torya soha | om bhurkur maha pranayé bhur tsi bhur ku bimalé utsukma krodharaja hung pé torya torya soha


oṃ i ca ṭaya torya torya svāhā | u ṭa mi ṭaya torya torya svāhā | mon ṭa krodhaya torya torya svāhā | a ka krodhaya torya torya svāhā | a bhu krodhaya torya torya svāhā | u ta śa ṭaya torya torya svāhā | e liṅ e ṭaya torya torya svāhā | la mon ṭaya torya torya svāhā | a ni pi ni ṭaya torya torya svāhā | oṃ bhur kur mahāprāṇāya bhur ci bhur ki vimala ucchuṣma krodharāja hūṃ phaṭ torya torya svāhā ||


ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླས་མཐར།


Recite however much you can.


Offering and Praise


ཨཱོྂ་ཨུ་ཙུཥྨ་ཀྲོ་དྷ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱདྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུཔེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝེ་ དྱ་ཤབྡ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ།


om utsukma krodha radza sapariwara benza argham padam pupé dhupé aloké gendhé nevidé shapta pratitsa soha oṃ ucchuṣma krodha rāja saparivāra vajra arghaṃ pādyaṃ puṣpe dhūpe āloke gandhe naivedye śabda pratīccha svāhā


བདག་མེད་ལྟ་བའི་ཧེ་རུ་ཀས།།


dakmé tawé heruké When the heruka of the view of selflessness


བདག་ལྟའི་རཱུ་ཏྲ་བསྒྲལ་བ་ཚེ།།


dakté rutra dralwa tsé Liberated the rudra of the view of self,


སྣམ་ནས་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་བྱུང་༎


nam né trowö gyalpo jung There arose the king of wrathful ones.


གདུལ་དཀའ་འདུལ་མཛད་ཉིད་ལ་བསྟོད།། ཅེས་མཆོད་བསྟོད་དང་།


dulka duldzé nyi la tö


You who tame those who are difficult to tame, I praise you!


Blessing the activity vase with Ucchuṣma -


ཨཱོྂ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ་སོགས་ཡི་གེ་བརྒྱ་པས་ནོངས་པ་བཤགས་ལ།


om benza sato samaya....


Confess mistakes with the hundred syllable mantra, (oṃ vajrasattva samayam...)


ལས་བུམ་གྱི་ལྷ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཁྲོ་བོའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཏུ་གྱུར།


lé bum gyi lha ö du shyu né trowö dul trarab tu gyur


The deities inside the activity vase melt into light and transform into tiny wrathful ones.


གཞུང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་ལ་འཇུག།


Then continue with the lineage prayers of the main text.


Translated by Han Kop, 2016. Published for the Longchen Nyingtik Project,