Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


Calling the Guru from Afar

From Tibetan Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Yu6567 n.jpg༄༅།བླ་མ་རྒྱང་འབོད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་གཉུག་མའི་ཐོལ་གླུ་ཞེས་བྱ་བ།

Spontaneous Song of the Genuine Nature

A Prayer of Calling the Guru from Afar

by Dudjom Rinpoche


ངོ་བོ་གདོད་ནས་མི་འགྱུར་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་གཤིས་ལུགས།

ngowo döné mingyur trödral gyi shiluk

The essence, never changing, the natural, unelaborated condition,

ཀ་དག་གཏིང་གསལ་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུ་རུ་བཞུགས་པ།

kadak tingsal shyönnu bum ku ru shyukpa

Primordially pure, profoundly luminous—you who dwell in the youthful vase body,

ཆོས་སྐུའི་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་དེ་མཁྱེན་ནོ།

chökü lama yeshe dorjé dé khyen no

Dharmakāya guru Yeshe Dorje, care for me!

ལྟ་བའི་གདིང་ཆེན་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག

tawé ding chen tobpar jingyi rang lob shik

Inspire me to gain the vast assurance of the view.


རང་བཞིན་མ་འགགས་ཟུང་འཇུག་འོད་གསལ་གྱི་ཚོམ་བུ།

rangshyin magak zungjuk ösal gyi tsombu

The nature, unceasing, the maṇḍala gathering of the union of luminosity

ལྷུན་གྲུབ་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་རོལ་པ་རུ་བཞུགས་པ།

lhündrub ngepa nga den rolpa ru shyukpa

You who dwell in the spontaneously perfect display complete with the five certainties,

ལོངས་སྐུའི་བླ་མ་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་དེ་མཁྱེན་ནོ།

longkü lama dechen dorjé dé khyen no

Saṃbhogakāya guru Dechen Dorje, care for me!

སྒོམ་པའི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག

gompé tsal chen dzokpar jingyi rang lob shik

Inspire me to perfect the great strength of meditation.


ཐུགས་རྗེ་ཕྱོགས་ལྷུང་བྲལ་བ་མཐའ་གྲོལ་གྱི་ཡེ་ཤེས།

tukjé chok lhung dralwa ta drol gyi yeshe

The compassion, unlimited, wisdom that is free from extremes—

ཀུན་ཁྱབ་རིག་སྟོང་རྗེན་པའི་ངོ་བོ་རུ་བཞུགས་པ།

künkhyab riktong jenpé ngowo ru shyukpa

You who dwell in the essence of all-pervasive, naked awareness and emptiness,

སྤྲུལ་སྐུའི་བླ་མ་འགྲོ་འདུལ་གླིང་པ་དེ་མཁྱེན་ནོ།

tulkü lama drodul lingpakhyen no

Nirmāṇakāya guru Drodül Lingpa, care for me!

སྤྱོད་པའི་བོགས་ཆེན་འབྱོངས་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག

chöpé bok chen jongpar jingyi rang lob shik

Inspire me to master the great enhancement of action.


རང་རིག་གདོད་མའི་གཞི་ལ་འཕོ་འགྱུར་ནི་མི་འདུག

rangrig dömé shyi la pogyur ni mi duk

The primordial ground of self-awareness is unmoving and unchanging.

གང་ཤར་ཆོས་སྐུའི་རྩལ་ལ་བཟང་ངན་ནི་མི་གདའ།

gang shar chökü tsal la zang ngen ni mi da

Whatever arises as the play of dharmakāya is neither good nor bad.

ད་ལྟའི་ཤེས་པ་སངས་རྒྱས་མངོན་སུམ་དུ་འདུག་པས།

danté shepa sangye ngönsum du dukpé

Since this present awareness is the actual buddha,

གུ་ཡངས་བློ་བདེའི་བླ་མ་སྙིང་དབུས་ནས་རྙེད་བྱུང༌།

guyang lodé lama nying ü né nyé jung

I find the guru of openness and contentment within my heart.


གཉུག་མའི་སེམས་འདི་བླ་མའི་རང་བཞིན་དུ་རྟོགས་ཚེ།

nyukmé sem di lamé rangshyin du tok tsé

When I realise that this genuine mind is the very nature of the guru,

འཛིན་ཞེན་གསོལ་འདེབས་བཅོས་མའི་སྡུག་ཡུས་ནི་མ་དགོས།

dzin shyen soldeb chömé dukyü ni ma gö

There is no need for attached and grasping prayers or artificial complaints.

མ་བཅོས་རིག་པ་རང་བབ་ཁ་ཡན་དུ་ཀློད་པས།

machö rigpa rangbab khayen du löpé

By relaxing in uncontrived awareness, the free and open natural state,

གཏད་མེད་གང་ཤར་རང་གྲོལ་བྱིན་རླབས་དེ་ཐོབ་བྱུང༌།

temé gang shar rangdrol jinlab dé tob jung

I obtain the blessing of the aimless self-liberation of whatever arises.


བྱས་པའི་ཆོས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་དུས་ནི་མི་གདའ།

jepé chö kyi sangye drub ni mi da

Buddhahood is not attained by fabricated dharmas;

ཡིད་དཔྱོད་བློས་བྱས་སྒོམ་འདི་བསླུ་བྱེད་ཀྱི་དགྲ་རེད།

yichö löjé gom di lujé kyi dra ré

Speculative meditation, fabricated by the intellect, is the deceiving enemy.

ད་ནི་འཛིན་སྟངས་ཞིག་པའི་མདོ་མེད་ཀྱི་སྨྱོན་པ།

dani dzintang shyikpé domé kyi nyönpa

Now clinging to style and manner is destroyed with crazy abandon.

བྱུང་རྒྱལ་གཅེར་ཉལ་ངང་ལ་མི་ཚེ་འདི་སྐྱེལ་གཏོང༌།

junggyal cher nyal ngang la mitsé di kyeltong

Let this life be spent in this state of uninhibited naked ease.


གང་ལྟར་བྱས་ཀྱང་དགའོ་རྫོགས་ཆེན་གྱི་རྣལ་འབྱོར།

gangtar jé kyang gao dzogchen gyi naljor

Joyful in all action, the Dzogchen yogi,

སུ་དང་འགྲོགས་ཀྱང་སྐྱིད་དོ་པད་འབྱུང་གི་བུ་བརྒྱུད།

su dang drok kyang kyi do pejung gi bu gyü

Happy in any company, son of the lineage of Padmākara,

མགོན་ལ་འགྲན་ཟླ་མེད་དོ་གཏེར་ཆེན་གྱི་བླ་མ།

gön la drenda mé do terchen gyi lama

Lord who has no peer, great treasure-revealing guru,

ཆོས་ལ་དོ་ཟླ་མེད་དོ་མཁའ་འགྲོ་ཡི་སྙིང་ཐིག

chö la doda mé do khandro yi nyingtik

Dharma without equal, heart-essence of the ḍākinīs.


རྨོངས་ཆེན་སྙིང་གི་མུན་པ་རང་མལ་དུ་སངས་ནས།

mong chen nying gi münpa rangmal du sang

Having naturally purified the great delusion, the heart’s darkness,

འོད་གསལ་ཉི་མ་འགྲིབ་མེད་འཁོར་ཡུག་ཏུ་འཆར་བའི།

ösal nyima dribmé khoryuk tu charwé

The radiant light of the unobscured sun continuously arises.

སྐལ་བཟང་འདི་ཀོ་ཕ་གཅིག་བླ་མ་ཡི་སྐུ་དྲིན།

kalzang diko pa chik lama yi kudrin

This good fortune is the kindness of the guru, my only father and mother.

དྲིན་ལན་འཁོར་མཐའ་མེད་དོ་བླ་མ་རང་དྲན་ནོ།

drin len khorta mé do lama rang dren no

Guru of unrepayable kindness, I only remember you!


ཞེས་པའང་རང་གི་རྡོ་རྗེ་སློབ་བུའི་ཐུ་བོ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འཇིགས་མེད་ཆོས་དབྱིངས་ནོར་བུ་དོན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པ་སྡེའི་གསུང་གི་ངོར། འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་འཆོལ་གཏམ་དུ་སྨྲས་པ་དགེསརྦ་དཱ་ཀ་ལ་ནཾ་བྷ་ཝན་ཏུ།

At the request of my foremost vajra student, the tulku Jigme Chöying Norbu Dön Tamché Drubpé Dé, this was spoken as delirious chatter by Jikdral Yeshe Dorje. May virtue abound!


| Translated by Adam Pearcey, 2018 (with reference to an earlier translation by Ven. Lama Rinchen Phuntsok, Arthur Mandelbaum and Ani Lodro Palmo).Source


[[1]]