Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་

From Tibetan Buddhist Encyclopedia
(Redirected from Chos kyi grags pa)
Jump to navigation Jump to search
Anahata2.jpg

ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ། (Wyl. chos kyi grags pa) n. Pron.: chö kyi drakpa