Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


Listing of "The Three Hundred and Sixties Buddhist Deities"

From Tibetan Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
I. Great Masters of Prajñāpāramitā-yāna 般若祖師


1 Klu sgrub Nāgārjuna

2 Thogs med Asaṅga

3 ’Phags pa lha Āryadeva

4 dByig gnyen Vasubandhu

5 Phyogs glang Dignāga

6 Chos grags Dharmakīrti

7 Yon tan ’od Guṇaprabha

8Shā kya ’od Śākyaprabha

9 Zla ba grags pa Candrakīrti

10 Zhi ba lha Śāntideva


II. Great Masters of Mantra-yāna in India 秘密祖師


11 Sa ra ha Saraha

12 Lu hi pa Lūhipāda

13Dril bu pa Ghaṇṭāpāda

14 Nag po spyod pa Kṛṣṇacārin

15 La li ta Lalita vajra

16 Ḍo mbi pa Ḍombīpāda

17 Te lo pa Tailakapāda

18 Nā ro pa Nāḍapāda


III. Great Masters of Mantra-yāna in Tibet 秘密道祖師


19 Jo a ti sha Atīśa

20 ’Brom ston pa

21 bTsong kha pa chen po

22 rGyal tshab rje

23 mKhas grub rje

24 dGe ’dun grub pa

25 rJes pan chen blo bzang chos kyi1 rgyal mtshan

26 rJe ngag dbang blo bzang rgyal po

27 Pan chen blo bzang ye shes

28 Tā la’i bla ma skal bzang rgya2 mtsho


IV.Great Deities of Mantra-yāna 大秘密仏


29 rGyal ba rdo rje ’chang Vajradhara

30 gSang ’dus ’jam pa’i rdo rje Guhyasamāja-Mañjuvajra

31 ’Jam dbyangs nang sgrub Antarasādhana-Mañjughoṣa

32 gSang ’dus mi bskyod3 rdo rje Guhyasamāja-Akṣobhyavajra

33 gSang ’dus ’jigs rten dbang phyug Guhyasamāja-Lokeśvara

34 sPyan ras gzigs rgyal ba rgya mtsho Jinasāgara-Avalokiteśvara

35 Dus kyi ’khor lo Kālacakra

36 dPal ’khor lo sdom pa Śrīcakrasaṃvara

37 bDe mchog4 dkar po Sita-Saṃvara

38 bDe mchog5 rdor sems Vajrasattva-Saṃvara

39 bDe mchog6 lhan skyes Sahaja-Saṃvara

40 bDe mchog7 mkha’ lding Garuḍa-Saṃvara?

41 rDo rje8 khyung khra Vajragaruḍa (śabala)?

42 ’Jigs byed Bhairava

43 dGra nag Kṛṣṇāri?


1 The caption below the figure reads kyis.


2 Caption: rgyal.

3 Caption: skyod.

4 Caption: mchogs.

5 Caption: mchogs.

6 Caption: mchogs.

7 Caption: mchogs.

8 Caption: rjes.


44 gDong po drug pa Ṣaṇmukha?

45 gShin rje9 gshed mar Rakta-Yamāri

46 ’Jigs byed dpa’ gcig Ekavīra-Bhairava

47 Kyai rdo rje Hevajra

48 sNying po kyai rdo rje Garbha-Hevajra?

49 rDo rje bdud rtsi Vajrāmṛta

50 Ma hā ma ya Mahāmāyā

51 Sangs rgyas thod pa Buddhakapāla

52 Ye shes mkha’ ’gro Jñānaḍākinī

53 bDag med Nairātmyā

54 rDo rje phag mo Vajravārāhī

55 mKha’ ’gro11 ma Ḍākinī

56 rDo rje hūṃ mdzad Vajrahūṃkāra

57 rDo rje gdan bzhi Vajracatuḥpīṭha

58 rNal ’byor nam mkha’ Yogāmbara

59 Phyag rdor ’khor chen Mahācakra-Vajrapāṇi?

60 Ku ru ku le Kurukullā

61 rTa mgrin gsang sgrub Guhyasādhana-Hayagrīva

62 rTa mgrin padma gar dbang Padmanarteśvara-Hayagrīva


V. Mantra-yāna Deities 諸様秘密仏


63 Tshe dpag med phyag bzhi ba Caturbhuja-Amitāyus

64 Tshe dpag med Amitāyus

65 rDo rje dbyings Vajradhātu

66 rNam snang shā kya seng ge Vairocana-Śākyasiṃha


9 Caption: rjes.

10 Caption: rtsis.

11 The caption adds spyod below ’gro ma.

12 Caption: tor.

13 Caption: rnams.


67 Chos dbyings14 gsung gi dbang phyug Dharmadhātuvāgīśvara

68 Kun rig rnam par snang mdzad Sarvavid-Vairocana

69 rDo rje sems dpa’ Vajrasattva

70 rNam snang mngon byang Vairocanābhisambodhi

71 Phyag rdor ’byung po ’dul byed Bhūtaḍāmara-Vajrapāṇi

72 Phyag rdor gos sngon can] Nīlāmbaradhara-Vajrapāṇi?

73 Phyag rdor gtum chung Caṇḍa-Vajrapāṇi

74 Phyag rdor u tsa rya Ucchraya(?)-Vajrapāṇi

75 gTum po zhal gsum phyag drug pa Trimukhaṣaḍbhuja-Caṇḍa

76 rTa mgrin lcags ral can Hayagrīva?


VI. Pañca-Tathāgata 五方仏

77 rNam snang Vairocana

78 Mi bskyod pa Akṣobhya

79 Rin ’byung Ratnasambhava

80 ’Od dpag med Amitābha

81 Don ’grub Amoghasiddhi


VII. Thirty-five Buddhas 三十五仏

82 Shā kya thub pa Śākyamuni

83 rDo rje’i snying pos rab tu ’joms pa Vajragarbhapramardin

84 Rin chen ’od ’phro Ratnārcis

85 Klu dbang gi rgyal po Nāgeśvararāja

86 dPa’ bo’i sde Vīrasena

87 dPal dgyes Vīranandin

88 Rin chen me Ratnāgni


14 Caption: dbying.

15 Caption: rnams.

16 Caption: rNams snang mngon byangs.

17 Caption: ’phros.


89 Rin chen zla ’od Ratnacandraprabha

90 mThong ba don yod Amoghadarśin

91 Rin chen zla ba Ratnacandra

92 Dri ma med pa Vimala

93 dPal byin Śūradatta

94 Tshangs pa Brahmā]

95 Tshangs pas byin Brahmadatta

96 Chu lha Varuṇa

97 Chu lha’i lha Varuṇadeva

98 dPal bzangBhadraśrī

99 Tsan dan dpal Candanaśrī

100 gZi brjid mtha’ yas Anantaujas

101 ’Od dpal Prabhāsaśrī

102 Mya ngan med pa’i dpal Aśokaśrī

103 Sred med kyi bu Nārāyaṇa

104 Me tog dpal Kusumaśrī

105 Tshangs pa’i ’od zer rnam par rol bas mngon par mkhyen pa Brahmajyotirvikrīḍitābhijña

106 Padma’i ’od zer rnam par rol bas mngon par mkhyen pa Padmajyotirvikrīḍitābhijña

107Nor dpal Dhanaśrī

108 Dran pa’i dpal Smṛtiśrī

109 mTshan dpal shin tu yongs sbgrags Suparikīrtitanāmaśrī

110 dBang po’i tog gi rgyal mtshan gyi rgyal po Indraketudhvajarāja

111 Shin tu rnam par gnon pa’i dpal Suvikrāntaśrī

112 g’Yul las shin tu rnam par rgyal ba Yuddhajaya

113 rNam par gnon pa’i gshegs pa’i dpal Vikrāntagāmiśrī

114 Kun nas snang ba bkod pa’i dpal Samantāvabhāsavyūhaśrī

115 Rin chen padmas rnam par gnon pa Ratnapadmavikrāmin

116 Sangs rgyas ri dbang gi rgyal po ŚailendrarājaVIII. Buddhas of Ten Directions 十方仏

117 Sangs rgyas rje su spyod pa Anucārin-Buddha

118 Sangs rgyas mngon ’phags rgyal po Abhyudgatarāja-Buddha

119 ’Khon dang rgyags pa rnam gnon

120 Sangs rgyas rin chen gzugs bkod ’od snang RatnāṅgavyūhadyutiBuddha

121 Sangs rgyas bdud dang yid gnyis kun ’joms (?)

122 Phyir mi ldog pa’i ’khor lo ’byung ba’i dpal Avaivartikacakrasambhavaśrī?

123 Sangs rgyas rin gdugs ’phags Ratnacchattrodgata-Buddha

124 Sangs rgyas byang sems ’dul ba

125 sKrag med mun bral rgyal po Nirbhayavigatatamorāja?

126 Dang po sems skyed the tshom gcod mdzad Prathamacittotpādasaṃśayacchedika?


IX. Six Buddhas of the Past 六勇仏(過去仏)

127 Sangs rgyas rnam gzigs Vipaśyin

128 gTsug tor can Śikhin

129 Thams cad skyob Viśvabhū

130 ’Khor ba ’jig Krakucchanda

131 gSer thub Kanakamuni

132 ’Od bsrung Kāśyapa


X. Bhaiṣajyaguru 薬師仏

133 mTshan legs yongs grags dpal gyi rgyal po Suparikīrtitanāmaśrīrāja

134 Sangs rgyas rin po che dang zla ba dang padmas rab tu brgyan pa mkhas pa gzi brjid sgra dbyangs kyi rgyal po Ratnacandrapadmapratimaṇḍitapaṇḍita?tejaḥsvaraghoṣarāja

135 gSer bzang dri med rin chen snang brtul zhugs pa Suvarṇabhadravimalaratnaprabhāsavrata

136 Mya ngan med mchog18 dpal Aśokottamaśrī

137 Chos sgrags rgya mtsho’i dbyang Dharmakīrtisāgaraghoṣa

138 Chos rgya mtsho mchog gi blos rnam par rol bar mngon par mkhyen pa’i rgyal po Dharmasāgarāgra?mativikrīḍitābhijñārāja

139 sMan gyi bla bai dū rya’i ’od kyi rgyal po Bhaiṣajyaguru-Vaiḍūryaprabhārāja


18 Caption:mchogs.


XI. Buddhas 諸様仏

140 rGyal ba seng ge’i nga ro Siṃhanāda

141 rDo rje mi ’khrugs pa Vajrākṣobhya

142 ’Od zer kun ’phags dpal brtsegs rgyal po Raśmisamudgataśrīkūṭarāja

143 rGyal ba kun gzigs Samantadarśin

144 Rin chen gtsug tor can Ratnaśikhin


XII. Mañjuśrī 文殊化像菩薩

145 ’Jam dbyangs dkar po Sita-Mañjughoṣa

146 ’Jam dbyangs20 dpal gzhon nur gyur ba Kumārabhūta-Mañjuśrī

147 ’Jam dbyangs brtan pa’i ’khor lo Sthiracakra-Mañjughoṣa

148 ’Jam dbyangs21 gsang sgrub Guhyasādhana-Mañjughoṣa

149 ’Jam dbyangs22 seng ge’i sgra Siṃhanāda-Mañjughoṣa

150 ’Jam dbyangs23 ngag gi rgyal po Vādirāḍ-Mañjughoṣa

151 ’Jam dbyangs chos dbyings gsung gi dbang phyug brgyad pa Aṣṭabhuja-Dharmadhātuvāgīśvara-Mañjughoṣa

152 ’Jam dbyangs sgra bzang dbang phyug rgyal po BhadrasvareśvararājaMañjughoṣa

153 ’Jam24 dpal rgyal po rol ba Rājalīlā-Mañjuśrī

154 ’Jig gsum lhag par dbang du byed pa’i ’jam dbyangs Trailokyavaśyādhikāra Mañjughoṣa

155 mTshan brjod kyi ’jam dbyangs phyag bzhi pa Caturbhuja-NāmasaṃgītiMañjughoṣa

156 ’Jam dbyangs shes rab ’khor lo dang po Prajñācakra-Mañjughoṣa

157 [[’Jam dpal rnon po] Ṭīkṣṇa-Mañjuśrī


XIII. Avalokiteśvara 観世音菩薩化像

158 sPyan ras gzigs phyag bzhi pa Caturbhuja-Avalokiteśvara


19 Caption: brtsags.

20 Caption: omits dbyangs.

21 Caption: dbyang.

22 Caption: dbyang.

23 Caption: dbyang.

24 Caption: ’Jams.159 sPyan ras gzigs padma dbang ’byed Padmavikāsana-Avalokiteśvara

160 sPyan ras gzigs kha sar pa ni Khasarpaṇa-Avalokiteśvara

161 Pyan ras gzigs seng ge’i sgra Siṃhanāda-Avalokiteśvara

162 ’Jig rten dbang phyug halhala Hālāhala-Lokeśvara

163 sPyan ras gzigs rdo rje chos Vajradharma-Avalokiteśvara

164 sPyan ras gzigs padma gar dbang phyag gnyis pa Dvibhuja-Padmanarteśvara Avalokiteśvara

165 Padma gar dbang phyag bco brgyad pa Aṣṭadaśabhuja-Padmanarteśvara

166 ’Jig rten dbang phyug ha ri ha ri la zhon pa Hariharivāhana-Lokeśvara

167 Khams gsum dbang ’dus spyan ras gzigs TrailokyavaśaṃkaraAvalokiteśvara

168 ’Jig rten dbang phyug dmar po phyag bzhi pa Caturbhuja-rakta-Lokeśvara

169 ’Jig rten dbang phyug mgrin sngon can Nīlakaṇṭha-Lokeśvara

170 sGyu ’phrul25 dra ba’i rim pa’i spyan ras gzigs Māyājālakrama-Avalokiteśvara

171 Don yod zhags pa Amoghapāśa

172 sPyan ras gzigs bhu kham dmar po Mahābhūmika?-raktaAvalokiteśvara

173 bCu gcig zhal Ekādaśamukha-Avalokiteśvara

174 Nam mkha’26 rgyal po Gaganarāja

175 sPyan ras gzigs sems nyid ngal gso Cittaviśrāmaṇa-Avalokiteśvara

176 sPyan ras gzigs yid bzhin nor bu Cintāmaṇi-Avalokiteśvara

177 sPyan ras gzigs rdo rje27 snying pos rab tu ’joms pa Vajragarbhapramardin Avalokiteśvara


XIV. Sixteen Bodhisattvas in Vajradhātumaṇḍala 毘盧仏壇場内菩薩

178 rDo rje khu tshur Vajramuṣṭi

179 rDo rje gnod sbyin Vajrayakṣa

180 rDo rje bsrung Vajrarakṣa

181 rDo rje las Vajrakarma

182 rDo rje smra ba Vajrabhāṣa

183 rDo rje rgyu Vajrahetu

184 rDo rje rnon po Vajratīkṣṇa


25 Clark’s index:

’phul.

26 Caption:mkhas.

27 Clark’s index: rje’i.


185 rDo rje chos Vajradharma

186 rDo rje bzhad pa Vajrahāsa

187 rDo rje rgyal mtshan Vajraketu

188 rDo rje gzi brjid Vajratejas

189 rDo rje rin chen Vajraratna

190 rDo rje legs pa Vajrasādhu

191 rDo rje chags pa Vajrarāga

192 rDo rje rgyal po Vajrarāja

193 Byang chub rdo rje sems dpa’ Vajrasattva BodhisattvaXV. Bodhisattva 諸様菩薩

194 Byams pa phyag bzhi pa Caturbhuja-Maitreya

195 Byams pa phyag gnyis pa Dvibhuja-Maitreya

196 Nam mkha’ snying po Ākāśagarbha

197 Sa’i snying po Kṣitigarbha

198 Kun tu bzang po Samantabhadra

199 sGrib pa rnam sel Sarvanivaraṇaviṣkambhin

200 Kun tu bzang po glang chen po Hastivāhana-Samantabhadra


XVI. Pañcarakṣā 保護仏母

201 sTong chen mo Mahāsāhasrapramardanī

202 rMa bya chen moMahāmāyūrī

203 bSil ba’i tshal Śītavatī

204 gSang sngags rjes ’dzin Mantrānusāriṇī

205 So sor ’brangs maPratisarā


XVII. Tārā 救度仏母

28 Caption: mkha’i.

29 Caption: po.


206 Seng ldeng nag ’bye sgrol ma Khadiravaṇī-Tārā

207 Myur shing dpa’i sgrol ma Pravīra-Tārā

208 sGrol ma zla mdang ma Candrakānti-Tārā

209 sGrol ma gser mdog ma Kanakavarṇa-Tārā

210 gTsug tor sgrol ma Uṣṇīṣa-Tārā

211 sGrol ma hūṃ sgra sgrogs ma Hūṃsvaranādinī-Tārā

212 rNam par rgyal ba’i sgrol ma Vijaya-Tārā

213 sGrol ma gzhan gyis mi thub pa Aparājita-Tārā

214 sGrol ma bdud ’joms ma Mārasūdana-Tārā

215 Mya ngan sel ba’i sgrol ma Śokavinodana-Tārā

216 ’Gro ba ’gugs pa’i sgrol ma Jagadvaśī?-Tārā

217 bKra shis skye ba’i sgrol ma Maṅgalotpādana-Tārā

218 sGrol ma smin byed ma Pācaka-Tārā

219 sGrol ma khros ma nag mo Kruddha-kālī-Tārā

220 Zhi ba30 chen mo’i sgrol ma Mahāśānti-Tārā

221 Chags pa ’joms pa’i sgrol ma Rāganisūdana-Tārā

222 bDe ba sbyin pa’i sgrol mo Sukhada-Tārā

223 sGrol ma rnam par rgyal ma dkar mo Sita-Vijaya-Tārā

224 sDug bsngal bsregs pa’i sgrol ma Duḥkhadahana-Tārā

225 dNgos grub stsol ba’i sgrol ma Siddhida-Tārā

226 Yongs su rdzogs pa’i sgrol ma Paripūrṇa-Tārā?

227 Dug31 nag sel ba’i sgrol ma Jāṅgulī-Tārā


XVIII. Female Deities 諸様仏母

228 Gur las gzungs pa’i rdo rje sgrol ma VajrapañjarabhāṣitaVajratārā

229 rGya nag rim pa’i sgrol ma Cīnakrama-Tārā

230 sGrol dkar yid bzhin gyi ’khor lo Cintāmaṇicakra-sita-Tārā


30 Caption: ba’i.

31 Caption: bDug .


231 Yid bzhin rgyal mo phyag bzhi ma Caturbhuja-Cintāmaṇirājñī

232 sGrol dkar phyag drug ma Ṣaḍbhuja-sita-Tārā

233 sGrol ma nor sbyin ma Dhanada-Tārā

234 Ngan song las sgrol ba’i sgrol ma Durgottāriṇī-Tārā

235 Don thams cad sgrub pa’i sgrol ma Sarvārthasādhana-Tārā

236 ’Phags ma dug sel ma Ārya-Jāṅgulī

237 lHa mo ral gcig phyag nyi shu rtsa bzhi maCaturviṃśatibhuja-Ekajaṭā

238 sNa chogs yum Viśvamātṛ

239 lHa mo ral gcig ma Ekajaṭā

240 lHa mo tsundā phyag bzhi ma Caturbhuja-Cundā

241 lHa mo tsundā phyag mang Bahubhuja-Cundā

242 ’Od zer can phyag bcu ma Daśabhuja-Mārīcī

243 ’Od zer can phyag brgyad ma Aṣṭabhuja-Mārīcī

244 ’Od zer can phyag gnyis ma Dvibhuja-Mārīcī

245 ’Od zer can bdud rtsi’i ma Mārīcī

246 ’Od zer can rdo rje dbyings kyi dbang phyug ma Vajradhātvīśvarī-Mārīcī

247 gTsug tor rnam32 rgyal ma Uṣṇīṣavijayā

248 ’Phags ma gdugs dkar po can Ārya-Sitātapatrā

249 Lo ma gyon ma phyag drug ma Ṣaḍbhuja-Parṇaśabarī

250 Lo ma gyon ma phyag bzhi ma Caturbhuja-Parṇaśabarī

251 Sher phyin phyag gnyis ma Dvibhuja-Prajñāpāramitā

252 Sher phyin phyag bzhi ma Caturbhuja-Prajñāpāramitā

253 rDo rje dbyangs can ma phyag drug ma Ṣaḍbhuja-Vajrasarasvatī

254 rDo rje dbyangs can ma phyag gnyis ma Dvibhuja-Vajrasarasvatī

255 Pi wang dbyangs can ma Vīṇā-Sarasvatī

256 lHa mo khro gnyer can Bhṛkuṭī

257 rDo rje tsa rtsig Vajracarcikā


32 Caption: rnams.

33 Ch. 二臂. The deity is depicted in two-armed figure.


258 Sor ’brangs phyag gnyis ma Dvibhuja-Pratisarā

259 Phyir bzlog ma Mahāpratyaṅgirā

260 rGyal mtshan rtse mo’i dpung rgyan Dhvajāgrakeyūrā

261 gZhan gyis mi thub ma Aparājitā

262 rDo rje gandha ri Vajragāndhārī

263 Chos kyi rdo rje ma Dharmavajrī

264 Las kyi rdo rje ma Karmavajrī

265 Sems ma rdo rje ma Sattvavajrī

266 Rin chen rdo rje ma Ratnavajrī

267 lHa mo shra ma ṇa Śramaṇā

268 Nor sbyin ma Dhanadā

269 gZa’ yum Grahamātṛkā

270 Pad dkar shes rab gsal byed Prajñālokakṛtya-sitaVajravārāhī

271 Phag mo don thams cad sgrub pa Sarvārthasādhana-Vārāhī


XIX. Eighteen Arhats 十八羅漢

272 Yan lag ’byung Aṅgaja

273 Ma pham pa Ajita

274 Nags na gnas Vaṇavāsin

275 Dus ldan Kālika

276 rDo rje mo’i bu Vajrīputra

277 bZang po Bhadra

278 gSer bi’uKanakavatsa

279 Ba ra dhwā dza gser can Kanakabharadvāja

280 Ba ku la Bakula

281 sGra gcan ’dzin Rāhula

282 Lam phran Cūḍapanthaka

283 Ba ra dhwā dza bsdod snyoms les Piṇḍolabharadvāja

284 Lam bstan Panthaka

285 Klu’i sde Nāgasena

286 sBed byed pa Gopaka

287 Mi phyed pa Abheda

288 dGe bsnyen dharma ta la Upāsaka-Dharmatāla

289 Hwa shang dge bsnyen Upāsaka-Hwa-shangXX. Arhats 諸様羅漢

290 ’Od bsrung chen po Mahākāśyapa

291 Kun dga’ bo Ānanda

292 Sha na’i gos can Śāṇakavāsin

293 Nyer sbas Upagupta

294 Dhi dhi ka Dhītika

295 Nag po Kāla

296 Legs mthong Sudarśana


XXI. Dharmapāla 勇保護法

297 mGon po phyag drug pa Ṣaḍbhuja-Mahākāla

298 ’Brong zhal can

299 Ṭa kṣad seng ge zhon pa Siṃhavāhana-Ṭakṣad

300 mGon po ṭa kṣad-? Mahākāla-Ṭakṣad

301 mGon po stag zhon Vyāghravāhana-Mahākāla

302 mGon po legs ldan Bhagavad-Mahākāla

303 mGon po beng Daṇḍa dhara-Mahākāla

304 Las mgon bya rog gdong can Kākāsya-Karmanātha

305 mGon po gur Mahākāla-pañjara

306 mGon po phyag bzhi pa Caturbhuja-Mahākāla

307 Zhal bram gzugs Brāhmaṇarūpa-Mahākāla

308 Ṭa kṣad nag po Kṛṣṇa-Ṭakṣad

309 lHa mo dong skyong ma Śaṅkhapālī

310 lHa mo dong sol ma Dhūmāvatī

311 dPal ldan lha mo phyag gnyis ma Dvibhuja-śrīmatī-Devī

312 Chos rgyal Dharmarāja

313 Ṭa kki ra dza Ṭakkirāja

314 Dzi na mi ṭra Jinamitra

315 Kṣe tra pa la Kṣetrapāla

316 Tshe bdag mgon po Āyuṣpati-Mahākāla

317 mGon dkar yid bzhin nor bu Sita-Cintāmaṇi-Mahākāla


XXII. Vaiśravaṇa 財宝天王

318 rNam sras tshe ’phel dkar po Sita-Āyurvardhana-Vaiśravaṇa

319 rNam sras drag byed nag po Raudra-kṛṣṇa-Vaiśravaṇa

320 rGyal chen rnam thos sras Mahārāja-Vaiśravaṇa

321 rNam sras mdong dmar Raktaśūla-Vaiśravaṇa

322 Nam sras ser chen Mahāpīta-Vaiśravaṇa


XXIII. Dharmapāla 諸様護法

323 Sa’i lha mo brtan ma Dṛḍhā-Pṛthivī

324 rNam sras gar mkhan mchog Nartakavara-Vaiśravaṇa

325 ’Phags skyes po Virūḍhaka

326 sPyan mi bzang Virūpākṣa

327 Yul ’khor bsrung Dhṛtarāṣṭra

328 brGya byin Śatakratu

329 Tshangs pa Brahman

330 lHa mo tsaṇḍi ka Caṇḍikā

331 dPyid kyi lha mo Vasanta-devī

332 dByar gyi lha mo Varṣā-devī

333 sTon gyi lha mo Śarad-devī


35 Caption: pa.


334 dGun gyi lha mo Hemanta-devī

335 bKra shis tshe ring ma Maṅgaladīrghāyus

336 Beg tse

337Dur khrod bdag po Citipati

338 Mi g’yo ba sngon po Nīla-Acala

339 Dzam bha la ser po Pīta-Jambhala

340 Mi g’yo ba dkar po Sita-Acala

341 Dzam bha la phyag drug pa Ṣaḍbhuja-Jambhala

342 Khro bo stobs po che Krodhamahābala

343 ’Jig rten gsum rgyal Trailokyavijaya

344 Dzam bha la nag po Kṛṣṇa-Jambhala

345 Gegs mthar byed Vighnāntaka

346 bDud rtsi ’khyil pa Amṛtakuṇḍalin

347 rDo rje lcags sgrog ma Vajraśṛṅkhalā

348 Mi g’yo ba spre’u brgyad pa Aṣṭakapi-Acala

349 Me ltar ’bar ba Jvālānala

350 Mi g’yo ba phyag bzhi pa Caturbhuja-Acala

351 Khro mo sme brtsegs

352 rDo rje rnam ’joms Vajravidāraṇī

353 Zhang blon rdo rje bdud ’dul

354 gNod sbyin gang ba bzang po Yakṣa-Pūrṇabhadra

355 Dzam bha la dkar po ’brug zhon Sita-nāgavāhana-Jambhala

356 Khro bo sme37 brtsegs

357 Seng gdong ma Siṃhavaktrā

358 bCom ldan reg tshig Bhagavad-Bhayanāśana

359 rDo rje hūṃ mdzad Vajrahūṃkāra

360 Tshogs bdag dmar chen Mahārakta-Gaṇapati
Source