Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


Maddarūpī

From Tibetan Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
456.jpg

Maddarūpī. Daughter of Okkāka and wife of Kanha, ancestor of Ambattha (D.i.96f). v.l. Khuddarūpi.

Source

palikanon.com