Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


འོད་ལྟར་འཆར་བའི་སྣང་བ་མ་འགགས་པ

From Tibetan Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search