Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


Mahayanasutralankara

From Tibetan Buddhist Encyclopedia
(Redirected from Ornament of Sutras)
Jump to navigation Jump to search
Maitreya

The Ornament of the Mahayana Sutras (Skt. Mahāyānasūtrālaṅkāra; Tib. ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེའི་རྒྱན་, Tekpa Chenpö Do Dé Gyen; Wyl. mdo sde’i rgyan) — one of the Five Treatises of Maitreya. It is included among the so-called "Thirteen great texts", which form the core of the curriculum in most shedras and on which Khenpo Shenga provided commentaries.

Outline

The text has twenty-one chapters (Tib. ལེའུ, le’u): Template:Tibetan

 1. Chapter One
 2. Establishing the Mahayana
 3. Refuge
 4. Gotra (Tib. རིགས་, rigs)
 5. Bodhicitta (Tib. སེམས་བསྐྱེད་, sems bskyed)
 6. Accomplishment/Practice (Tib. སྒྲུབ་པ་, sgrub pa)
 7. Suchness (Tib. དེ་ཁོ་ན་ཉིད་, de kho na nyid)
 8. Power (Tib. མཐུ་, mthu)
 9. Complete Maturation (Tib. ཡོངས་སུ་སྨིན་པ་, yongs su smin pa)
 10. Awakening (Tib. བྱང་ཆུབ་, byang chub)
 11. Aspiration (Tib. མོས་པ་, mos pa)
 12. Tib. ཡོངས་སུ་ཚོལ་བ་, yongs su tshol ba
 13. Explication (Tib. བཤད་པ་, bshad pa)
 14. Practice (Tib. སྒྲུབ་པ་, sgrub pa)
 15. Tib. གདམས་ངག་རྗེས་སུ་བསྟན་པ་, gdams ngag rjes su bstan pa
 16. Tib. ཐབས་དང་ལྡན་པའི་ལས, thabs dang ldan pa’i las
 17. The paramitas and means of attraction (Tib. བསྡུ་པ་, bsdu ba)
 18. Tib. མཆོད་པ་དང་བསྟེན་པ་དང་ཚད་མེད་པ་, mchod pa dang bsten pa dang tshad med pa
 19. Tib. བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་, byang chub kyi phyogs dang mthun pa
 20. Enlightened Qualities (Tib. ཡོན་ཏན་, yon tan)
 21. Tib. སྤྱོད་པ་དང་མཐར་ཐུག་པ་, spyod pa dang mthar thug pa

Quotations

Quotations: Maitreya, Ornament of Mahayana Sutras, Generosity Quotations: Maitreya, Ornament of Mahayana Sutras, Which spiritual teacher to follow

Tibetan Text

Translations

Source

RigpaWiki:Mahayanasutralankara