Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


Sang Offering to Kurukullā

From Tibetan Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search


༄༅། པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་བསང་མཆོད་པདྨའི་དྲ་བ་བཞུགས་སོ།།

The Lotus Net

A Sang Offering to the Mighty Lotus Ḍākinī, Kurukullā

by Mipham Rinpoche


དྲི་བཟང་གི་ཤིང་དང་འོ་སྐམ་སྨན་སྣ་འབྲུ་སྣ་སོགས་གཙང་མ་མེར་བསྲེག་པ་ཆབ་ཀྱིས་བྲན་ལ།

Burn pure substances such as fragrant wood, dried dairy produce,1 assorted medicinal herbs and various kinds of grain in a fire, sprinkle them with water, and recite:

རྃ་ཡྃ་ཁྃ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ལྷ་རྫས་བསང་གི་དུད་སྤྲིན་ཟག་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་འདོད་ཡོན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པར་འཆར་བའི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཆེན་པོས་ནམ་མཁའི་ཁམས་གང་བར་གྱུར།

ram yam kham, tongpé ngang lé lhadzé sang gi trin zakmé dewa chenpo döyön nampa tamché par charwé kuntuzangpö chöpé trin chenpö namkhé kham gangwar gyur

Raṃ yaṃ khaṃ. From the state of emptiness arise clouds of divine smoke offerings—undefiled great bliss in the form of sensory delights—which fill the whole sky, like the great offering-clouds of Samantabhadra.

Bless the offering substances by saying three times:

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿ

om ah hung ho

oṃ āḥ hūṃ hoḥ

ཞེས་ལན་གསུམ་བརྗོད་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ།

ཧྲཱིཿ རང་བཞིན་འོད་གསལ་དག་པའི་དབྱིངས་ཉིད་ལས།

hrih, rangzhin ösal dakpé ying nyi lé

Hrīḥ. From the all-pervading space of pure, natural luminosity

བདེ་ཆེན་རང་མདངས་ཡིད་འཕྲོག་ལྷ་མོའི་གཟུགས།

dechen rang dang yitrok lhamö zuk

Arises the natural radiance of great bliss in the form of the captivating goddess.

ཐབས་ཤེས་ཨུཏྤལ་མདའ་གཞུའི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན།

tabshé utpal dazhü chakgya chen

Whose insignia, the lotus bow and arrow, represent skilful means and wisdom

རིགས་བྱེད་དབང་གི་ཊཱ་ཀི་འདིར་གཤེགས་ཤིག

rikjé wang gi taki dir shek shik

Kurukullā, ḍākinī of magnetizing, come now to this place!

ས་གསུམ་བརྟན་པ་འཕྲོག་པའི་ཡིད་འོང་སྐུ།

sa sum tenpa trokpé yi ong ku

Your beautiful and attractive form captivates the three realms

རྡུལ་བྲལ་བདེ་པའི་ལང་ཚོ་མངོན་འབར་ཞིང༌།

duldral depé langtso ngön bar zhing

And blazes with a youthfulness that brings immaculate bliss.

སྲིད་ཞིའི་དང་བཅུད་དབང་མེད་སྡུད་པ་ཡི།

sizhi dang chü wangmé düpa yi

Together with magnetizing ḍākinīs in their thousands and millions,

དབང་མཛད་མཁའ་འགྲོ་བྱེ་བ་འབུམ་དང་བཅས།

wang dzé khandro jewa bum dangché

You irresistibly gather the pure essences of existence and peace.

སྣང་སྟོང་སྐུའི་གར་སྟབས་ལམས་སེ་ལམ།

nangtong kü’i gartab lam sé lam

With your bodies of appearance and emptiness dancing and swaying

དགྱེས་བཞེད་གསུང་གི་སྒྲ་དབྱངས་སྒྲོགས་བཞིན་དུ།

gyé zhé sung gi drayang drok zhindu

And your melodious speech of delight resounding and cheering,

མཆོད་པའི་མགྲོན་དུ་དགྱེས་པར་འདིར་གཤེགས་ལ།

chöpé drön du gyepar dir shek la

Come now as a guest joyfully to receive these offerings.

རྗེས་ཆགས་ཐུགས་ཀྱིས་དགོངས་ཤིང་བརྩེ་བར་མཛོད།

jéchak tuk kyi gong shing tsewar dzö

Consider us and care for us with your minds of loving passion.

The Offerings

གཙང་སྦྱར་བསང་གི་དུད་སྤྲིན་ཡིད་འོང་བ།

tsang jar sang gi trin yi ongwa

Delightful billows of pure and fragrant incense smoke

རབ་དཀར་ཆུ་འཛིན་གཞོན་ནུའི་ཕུང་པོ་ལྟར།

rabkar chudzin zhönnü pungpo tar

Amass like rain-bearing clouds of pristine whiteness,

ལྷ་ལམ་རབ་ཏུ་ཁྱབ་པའི་ཟེར་མ་ལས།

lha lam rabtu khyabpé zer ma lé

Yielding their droplets that fill the heavenly pathway of the sky,

འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་རོལ་པ་ཟད་མི་ཤེས།

döyön gyatsö rolpa zémishé

And shower down an inexhaustible ocean of sensory delights—

རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་བརྒྱད།

gyalsi na dün tashi dzé tak gyé

The seven emblems of royalty, eight auspicious substances and symbols,

བུམ་བཟང་དཔག་བསམ་ཤིང་དང་ནོར་བུའི་གཏེར།

bum zang paksam shing dang norbü ter

Excellent vases, wish-granting trees and treasuries of jewels,

ལྷ་ཡི་སྐྱེད་ཚལ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་བོ་སོགས།

lha yi kyetsal dütsi chuwo sok

Heavenly pleasure groves and rivers of flowing nectar

ལྷ་མིའི་འབྱོར་པ་མ་ཚང་མེད་པ་དང༌།

lhami jorpa matsang mepa dang

All the wealth of gods and human beings with nothing lacking,

རབ་འབྱམས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ན་གང་མཆིས་པའི།

rabjam chok chü zhing na gang chipé

All that there is throughout the infinite realms of the ten directions,

གཟུགས་མཛེས་སྒྲ་སྙན་དྲི་ཞིམ་རོ་བདའ་བ།

zuk dzé dra nyen drizhim ro dalwa

Vast clouds of sensory delights—beautiful sights, sweet sounds,

རེག་འཇམ་བདེ་མཆོག་འདོད་ཡོན་དྲུག་ལྡན་སྤྲིན།

rek jam demchok döyön drukden trin

Fragrant scents, delicious tastes, pleasant textures and perfect bliss

འཛད་མེད་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་འཁོར་ལོར་འདུས།

dzemé namkha dzö kyi khorlor

All gathered as the inexhaustible sphere that is the treasury of space.


སྣང་སྲིད་དབང་གི་ཕྱག་རྒྱར་སད་པ་ལས།

nangsi wang gi chakgyar sepa

Arising as the mudrā that magnetizes appearance and existence,

རྗེས་ཆགས་དགའ་བའི་གཏེར་ལྡན་གཞོན་ནུའི་ཚོགས།

chak gawé terden zhönnü tsok

Hosts of youthful ones possessing the treasury of passionate joy,

ཐབས་ཤེས་བདེ་སྟོང་རོལ་པའི་ཟློས་གར་གྱིས།

tabshé detong rolpé dögar gyi

Perform their dance of means and wisdom, bliss and emptiness,

ཟག་མེད་བདེ་བ་སྤེལ་བའི་མཆོད་པ་འབུལ།

zakmé dewa pelwé chöpa bul

Which intensifies the rapture that is undefiled—all this, I offer.


ཐམས་ཅད་མཉམ་ཉིད་འོད་གསལ་དག་པའི་དབྱིངས།

tamché nyamnyi ösal dakpé ying

In the pure space of luminosity wherein everything is equal,

གདོད་ནས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངང་ཉིད་དུ།

döné dewa chenpö ngang nyi du

An experience that is, and always has been, the highest bliss,

བདག་དང་ལྷ་དང་ཆོས་ཀུན་དབྱེར་མེད་པའི།

dak dang lha dang chö kün yermépé

There’s no distinction between self, deity and all phenomena

རང་བྱུང་མཆོད་པ་མཆོག་གིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག

rangjung chöpa chok gi nyé gyur chik

May this supreme, naturally arisen offering delight you!


རྒྱལ་ཀུན་ཕྲིན་ལས་རིགས་བྱེད་དབང་མོ་ཡི།

gyal kün trinlé rikjé wangmo yi

Powerful Kurukullā, embodiment of all the victors’ activity,

ཞབས་པད་གཙུག་གིས་བརྟེན་པའི་རྣལ་འབྱོར་བདག

zhabpé tsuk gi tenpé naljor dak

Rest your lotus-like feet upon this practitioner’s crown.

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་འབྲལ་མེད་རྗེས་བཟུང་ནས།

changchub bardu dralmé jezung né

Care for me, inseparably, from now until awakening,

རྣམ་གཉིས་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་གྲུ་ཆར་ཕོབ།

nam nyi ngödrub dögü druchar pob

And shower down twofold accomplishment and all that is desired.


ཐབས་ཤེས་ཨུཏྤལ་མདའ་གཞུའི་སྲིད་གསུམ་གྱི།

tabshé utpal dazhü si sum gyi

With your lotus bow and arrow of skilful means and wisdom

ཡིད་སྣང་བརྟན་པ་དབང་མེད་ཕྲོགས་མཛད་དེ།

yi nang tenpa wangmé trok dzé dé

Captivate irresistibly the three planes of existence,

མི་དང་མི་མིན་སྐྱེ་དགུའི་ཚོགས་ཆེན་པོ།

mi dang mi min kyegü tsok chenpo

And turn these multitudes of beings, human and non-human alike,

རྣལ་འབྱོར་མཐུན་པའི་བྲན་དུ་གནང་བར་མཛོད།

naljor tünpé dren du nangwar dzö

Into servants, suited and responsive to a practitioner’s needs.


མ་དག་རླུང་སེམས་གཡོ་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཀུན།

madak lungsem yowé chotrul kün

Let all the illusory manifestations of impure wind-energy and mind

བདེ་སྟོང་དྷུ་ཏིའི་དབྱིངས་སུ་དབང་བྱས་ནས།

detong dhuti ying su wangjé né

Be brought within the avadhūti’s space2 of bliss and emptiness,

འཕོ་མེད་བདེ་བ་ལྷན་སྐྱེས་ཊཱ་ཀཱི་ནིའི།

pomé dewa lhenkyé takini

And help us, we pray, to perfect within this very lifetime

གོ་འཕང་ཚེ་འདིར་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ།

gopang tsé dir drubpar dzé du sol

The state of the innate ḍākinī of immutable ecstasy!


དཔལ་དང་འབྱོར་པ་སྙན་དང་གྲགས་པ་དང༌།

pal dang jorpa nyen dang drakpa dang

Carry out your enlightened activity, we pray,

མཐུ་དང་ནུས་པ་བདེ་དང་སྐྱིད་པའི་དཔལ།

tu dang nüpa dé dang kyipé pal

So that our splendour, wealth, reputation and renown,

ཡར་ངོའི་ཟླ་དང་དབྱར་གྱི་ཆུ་བོ་ལྟར།

yarngö da dang yar gyi chuwo tar

Power, influence, wellbeing and happiness may expand and increase

འཕེལ་རྒྱས་བརྟན་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ།

pelgyé tenpé trinlé dzé du sol

Like the waxing moon or a river in spate, and remain forever stable!


མདོར་ན་ཡིད་ལ་གང་འདོད་དཔལ་ཐོབ་ཅིང༌།

dorna yi la gang dö pal tob ching

In short, help us to obtain whatever splendours we desire

མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་དབང་གིས་ཕྱུག

choktün ngödrub gyatsö wang gi chuk

And gain an ocean of accomplishments, ordinary and supreme.

བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་ཕན་པའི་མཐུ་ལྡན་པས།

ten dang dro la penpé tu denpé

Cause us to acquire the power to benefit the teachings and beings

རང་གཞན་དོན་གཉིས་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ།།

rangzhen dön nyi drubpar dzé du sol

And to accomplish our own and others’ aims, we pray!


ཞེས་པའང་དགེ་སྦྱོང་ཚེ་རིག་འཛིན་པ་ཨ་ཚང་གིས་བསྐུལ་ངོར་སྨིན་ཟླའི་དམར་ཕྱོགས་རྒྱལ་བ་གསུམ་པར་ཁྲ་འགུའི་རི་ཁྲོད་དུ་མི་ཕམ་པས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།

This was written by Mipham at the request of Atsang, a virtuous upholder of the science of medicine, in the hermitage of Thrangü, during the month of Kṛttikā3 on the third day of Victory4 of the waning moon. May virtue and excellence abound!


| Translated by Han Kop and Adam Pearcey, 2021, with the kind assistance of Tulku Dawa.


Source: Mi pham rgya mtsho. "pad+ma mkha' 'gro'i rigs byed rtsal gyi bsang mchod padma'i dra ba" in gsung 'bum/_mi pham rgya mtsho. TBRC W23468. 27 vols. Paro, Bhutan: Lama Ngodrup and Sherab Drimey, 1984–1993. http://tbrc.org/link?RID=W23468 Vol. 6: 777–780

↑ This could also refer to the dried wood of a plant with milky sap. (Tulku Dawa) ↑ i.e., the central channelTulku Dawa says that here this refers to the tenth month. ↑ That is, the 28th day of the lunar month.

[[1]]