Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


Arūparāga

From Tibetan Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Candraprabhad74.jpg


arūparāga; Craving for immaterial existence (the last 4 jhanas)

arūparāga(arūpa) (無形色) rāga 染): m. (無形色的染(古譯:無色貪)