Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


Gesar Smoke Offering

From Tibetan Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search


༄༅།འཛམ་གླིང་སེང་ཆེན་བསང་མཆོད་ཉུང་ངུར་བཞུགས།

Brief Smoke Offering to the Great Lion of the World

by Karma Chakmé


ཀྱེ། སངས་རྒྱས་མི་གཟུགས་བྱོན་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན།

kyé, sangye mi zuk jönpé dzutrul chen

Kye! Buddha appearing in human form, complete with miraculous powers

མཐུ་རྩལ་རྨད་བྱུང་ཧོར་བདུད་ཆམ་ལ་ཕོབ།

tutsal mejung hor cham la pob

And wondrous force and strength—you who crushed the demons of Hor,

འདྲེ་སྲིན་དམ་བཏགས་བོད་ཁམས་བདེ་ལ་བཀོད།

dré sin dam tak bö kham dé la kö

Bound demons and ogres under oath and brought happiness to Tibet.

དབུ་ནག་དགྲ་ལྷ་སྐྱེས་བུ་དོན་འགྲུབ་བསང་།

u nak dralha kyebu dön drub sang

Black-haired warrior god, Wish-Fulfilling Being, to you we offer purifying smoke:

བསང་མཆོད་བདག་གི་ཕོ་ལྷ་མངའ་གསོལ་ལོ།

sang chö dak gi polha ngasol lo

Tutelary deity of ours, through this smoke offering, we exalt you!

གཞི་ལ་ཚེ་རིང་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་ཚོགས་མཛོད།

zhi la tsering dekyi püntsok dzö

At home, grant us long life, happiness and every excellence!

བྱེས་སུ་གང་བསམ་བསྒྲུབ་ལ་རེ་བ་བསྐོང་།

jé su gang sam drub la rewa kong

Abroad, grant us whatever we wish for and fulfil our desires!

བསྟན་པ་མངའ་ཐང་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པར་མཛོད།

tenpa ngatang chok chur gyepar dzö

And extend the dominion of the teachings throughout the ten directions!


ཅེས་རཱ་ག་ཨཱ་སྱས་མཛད་པའོ།།

Composed by Rāga Asya.


| Translated by Adam Pearcey, 2019.

[[1]]