Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


འབྲས་བུ་འབྱུང་གྱུར་གྱི་རེག་བྱ་བདུན་

From Tibetan Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Bu opy.jpg
འབྲས་བུ་འབྱུང་གྱུར་གྱི་རེག་བྱ་བདུན (Wyl. 'bras bu 'byung gyur gyi reg bya bdun) Pron.: drebu junggyur gyi rekja dün

  • འཇམ་པ། རྩུབ་པ། ལྕི་བ། ཡང་བ། བཀྲེས་པ། སྐོམ་པ། གྲང་བ།

Source

RigpaWiki:འབྲས་བུ་འབྱུང་གྱུར་གྱི་རེག་བྱ་བདུན་