Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


Kshetras

From Tibetan Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
42gh43 n.jpg

kshetras: Holy places.


see also; kshetra

see also;Buddha field

Source

buddhism.org