Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


Samantabhadra's Aspiration to Good Actions

From Tibetan Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Samantabhrada 00.jpgSamantabhadra's Aspiration to Good Actions - the King of Aspiration Prayers (Skt. Ārya Bhadracaryapraṇidhānarāja; Tib. བཟང་སྤྱོད་སྨོན་ལམ, Zangchö Mönlam; Wyl. bzang spyod smon lam) — the final part of the Gandavyuha Sutra, which is itself the last section of the Avatamsaka Sutra.

Translations

Commentaries

འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་བཤད་སྦྱར་, `phags pa bzang po spyod pa'i smon lam gyi rgyal po chen po'i bshad sbyar
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་དོན་ཀུན་བསྡུས་, kun tu bzang po'i spyod pa'i smon lam gyi don kun bsdus
འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་, `phags pa bzang po spyod pa'i smon lam gyi rgyal po'i rgya cher 'grel pa
འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་`phags pa bzang po spyod pa'i smon lam gyi rgyal po'i rgya cher 'grel pa
འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་འགྲེལ་པ་, `phags pa bzang po spyod pa'i smon lam gyi 'grel pa
བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་བཞིའི་དོན་བསྡུས་ནས་བརྗེད་བྱང་དུ་བྱས་པ་, bzang spyod kyi 'grel pa bzhi'i don bsdus nas brjed byang du byas pa
བཟང་སྤྱོད་སྨོན་ལམ་འགྲེལ་ཆུང་རྣམ་པར་མཐའ་ཡས་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་, bzang spyod smon lam 'grel chung rnam par mtha' yas la 'jug pa'i sgo
TBRC-tag.png བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་འབྲུ་འགྲེལ་མཁས་གྲུབ་དམ་པའི་ཞལ་རྒྱུན་ཐེག་ཆེན་ལམ་བཟང་, bzang po spyod pa'i smon lam gyi 'bru 'grel mkhas grub dam pa'i zhal rgyun theg chen lam bzang

See Also